Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Yaş küçülterek erken emekli olmak mümkün müdür?

10/04/2008 16:50:00
Yazdır

Soru

Ben 657 ye tabi diyanet işleri ne bağlı devlet memuruyum 65 yaşı doldurmak üzereydim. Mahkeme kararı ile bu yıl 2 yaş kendimi küçülttüm mahkeme kararına göre şu an 63 yaşındayım. Buna göre yaş haddinden dolayı emekliliğim nasıl icra edilecek. Mahkeme kararı ile tespit edilen yaşım mı göz önünde bulundurulacak, diğer yaşım mı? SAYGILARIMLA

Cevap

657 sayılı Kanunun Emeklilik başlıklı 19 uncu maddesinde "Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır." ve Emeklilik haklar başlıklı 187 inci maddesinde ise "Devlet memurlarının emeklilik ve malûllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir." denilmektedir.

Anılan hükümler çerçevesinde 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile memurların emeklilikleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

Emekli Sandığı Kanunun yaş başlıklı 105 inci maddesinde "Bu kanunun iştirakçilere ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur.
Nüfus hüviyet cüzdanlarındaki doğum tarihleri ile nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri arasında fark varsa, nüfus kayıtlarındaki tarih ve birden fazla nüfus kaydı bulunanların bu kayıtları arasında fark varsa, tarihi eski olan kayıt; sonraki kayıt idare veya kaza mercilerinden verilmiş bir karar ile yapılmış veya düzeltilmiş ise, kararlar nüfus kayıtlarına henüz geçirilmemiş olsa bile iştirakçiler için bu karar 18 yaşın doldurulmasından evvel alınmış olmak şartiyle bu kayıt esas olur.
Ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçiler için 18 yaşın doldurulmasından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alınmaz.
Doğum tarihlerinde ay gösterilmemiş ise, o yılın Temmuz ayının birinci günü, ay yazılı gün gösterilmemiş ise, o ayın birinci günü, doğum günü sayılır.
(Ek: 15/7/1965 - 670/5 md; Değişik: 12/12/1980 - 2358/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu Kanunun 40 ncı maddesinde gösterilen yaş hadleri sebebiyle emeklilik işlemleri; doğum tarihlerinde ay ve gün yazılı olmayanlar ile doğum günleri 1 Eylülden önce olanlar için 1 Eylül, doğum günleri 1 Eylül ve daha sonra olanlar için müteakip yılın 1 Eylül tarihinde yapılır."denilmektedir.

Danıştay Başkanlığı;
1- 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan yaş tashihlerinin 5434 sayılı yasaya uygulanmasında dikkate alınmayacağı;

2- Yaş haddini doldurduktan sonra çalışmaya devam edenlerin; geçmişe yönelik olarak yaş haddini doldurdukları tarih esas itibariyle emekliye sevkedileceği hususlarındaki kararlar istikrar kazanmıştır.

Yer verilen açıklamalar uyarınca;
18 yaşından sonra yapacağınız yaş tahsisi sebebiyle emeklilik tarihinizin gecikmeyeceği değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Danıştay'ın yayımlanmış kararları ekte yer almaktadır.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 4072 1991 856 19/11/1992

KARAR METNİ
1- 18 YAŞIN DOLDURULMASINDAN SONRA YAPILAN YAŞ TASHİHLERİNİN 5434 SAYILI YASAYA UYGULANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI; 2- YAŞ HADDİNİ DOLDURDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN; GEÇMİŞE YÖNELİK OLARAK YAŞ HADDİNİ DOLDURDUKLARI TARİH ESAS İTİBARİYLE EMEKLİYE SEVKEDİLECEĞİ HK.

Davacı tarafından, 18 yaşını doldurduğu tarihteki doğum tarihi esas alınarak yaş haddinden emekliye sevkine ilişkin işlemin; 5434 sayılı yasanın 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan yaş tashihlerinin esas alınmayacağı yolundaki hükmü içeren 105.maddesinin Anayasanın güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu, yaş tashihini 5434 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce yaptırdığı ve geçmişe yönelik emekliye sevk işlemi tesis edilemeyeceği savlarıyla, iptali istemiyle açılan davayı; İdare Mahkemesi; Anayasaya aykırılık savını yerinde görmeyerek, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce yapılan yaş tashihlerinin kazanılmış hak olmayıp, bu yasanın yaş haddine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, 4.3.1928 olan doğum tarihini, 18 yaşını doldurduktan sonra, adli yargı yeri kararıyla, aysız ve günsüz 1930 olarak tashih ettiren davacının, 5434 sayılı Yasanın 91. ve 105.maddeleri uyarınca, 18 yaşını doldurduğu tarihteki doğum tarihi esas alınarak, 60 yaşını doldurduğu 4.3.1988 tarihinden geçerli olmak üzere 3.1.1990 tarihli bakanlık onayıyla yaş haddinden emekliye sevkinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle reddetmiştir.

Davacı; Konya İdare Mahkemesinin 12.12.1990 gün ve 1990/1431 sayılı anılan kararının, dava aşamasındaki savlarını yineleyerek temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 3622 sayılı Kanun ile değişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)


Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1983 999 1982 3114 16/05/1983

KARAR METNİ
DAVACININ 18 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA YAPTIRMIŞ OLDUĞU YAŞ DÜZELTİLME Sİ KABUL EDİLMEYEREK 65 YAŞI DOLDURDUĞU NEDENİYLE EMEKLİYE SEVKİNDE 1512 SAYILI KANUNUN 56.MADDESİNE VE 5434 SAYILI KANUNUN 105.MADDESİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava dosyasının incelenmesinden, noter olan davacının 1333 olan doğum tarihini, Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile 1338 olarak düzeltildiği, davalı idarenin ise düzeltilmiş doğum tarihini almayarak 1333 doğum ta rihine göre 65 yaşını doldurduğu 1.7.1982 gününden itibaren emekliye sevk kararı aldığı davanın bu kararın iptali istemi ile açıldığı anlaşılmıştır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 56.maddesinde, Noterlerin 65 yaşını tamamladıklarında yaş haddine tabi tutulacakları, yaşın hesabında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin kıyasen uygulanacağı hükme bağlan-mıştır. 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 105.maddesinde ise, 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan yaş düzeltilmelerinin emekli lik yaşının hesabında nazara alınmayacağı öngörülmüştür. Davacının doğum tarihinin ise 18 yaşının doldurulmasından sonra düzeltilmiş olması nedeniyle, düzeltilen şekliyle yaş hesabına sözü edilen madde hükmü uyarınca olanak bulunmamaktadır. Öte yandan davacının durumu T.C.Emekli Sandığı Kanununun konu ile ilgi li geçici maddeleri kapsamına da girmektedir. Davacı vekilinin ileri sürdüğü 15.11.1960 gün ve 19 sayılı Milli Birlik Komitesi kararı; yürürlükten kalkmış bulunan 3456 sayılı Noterlik Kanununun 18.maddesi ile ilgili olduğundan ve işlem 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre tesis edildiğinden konu ile ilgisi bulunmamaktadır.
Kaldı ki söz konusu yorum kararında, yaş düzeltmelerinin, kötüye kullanmaya elverişli olmaları nedeniyle, noter ve noter yardımcılarının da yaptıracakları yaş düzeltmelerinin geçerli sayılmamasının uygun ola cağı belirtilmiştir.

Açıklanan nedenlerle davacının düzeltilmiş doğum tarihi nazara alınmayarak emekliye ayrılması yolundaki davalı idare işleminde yasa hükümle rine aykırılık görülmediğinden dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:52-53)

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1983 999 1982 3114 16/05/1983

KARAR METNİ
DAVACININ 18 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA YAPTIRMIŞ OLDUĞU YAŞ DÜZELTİLME Sİ KABUL EDİLMEYEREK 65 YAŞI DOLDURDUĞU NEDENİYLE EMEKLİYE SEVKİNDE 1512 SAYILI KANUNUN 56.MADDESİNE VE 5434 SAYILI KANUNUN 105.MADDESİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<

Dava dosyasının incelenmesinden, noter olan davacının 1333 olan doğum tarihini, Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile 1338 olarak düzeltildiği, davalı idarenin ise düzeltilmiş doğum tarihini almayarak 1333 doğum ta rihine göre 65 yaşını doldurduğu 1.7.1982 gününden itibaren emekliye sevk kararı aldığı davanın bu kararın iptali istemi ile açıldığı anlaşılmıştır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 56.maddesinde, Noterlerin 65 yaşını tamamladıklarında yaş haddine tabi tutulacakları, yaşın hesabında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin kıyasen uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 105.maddesinde ise, 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan yaş düzeltilmelerinin emekli lik yaşının hesabında nazara alınmayacağı öngörülmüştür. Davacının doğum tarihinin ise 18 yaşının doldurulmasından sonra düzeltilmiş olması nedeniyle, düzeltilen şekliyle yaş hesabına sözü edilen madde hükmü uyarınca olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan davacının durumu T.C.Emekli Sandığı Kanununun konu ile ilgi li geçici maddeleri kapsamına da girmektedir.

Davacı vekilinin ileri sürdüğü 15.11.1960 gün ve 19 sayılı Milli Birlik Komitesi kararı; yürürlükten kalkmış bulunan 3456 sayılı Noterlik Kanununun 18.maddesi ile ilgili olduğundan ve işlem 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre tesis edildiğinden konu ile ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki söz konusu yorum kararında, yaş düzeltmelerinin, kötüye kul- lanmaya elverişli olmaları nedeniyle, noter ve noter yardımcılarının da yaptıracakları yaş düzeltmelerinin geçerli sayılmamasının uygun olacağı belirtilmiştir.
Açıklanan nedenlerle davacının düzeltilmiş doğum tarihi nazara alınmayarak emekliye ayrılması yolundaki davalı idare işleminde yasa hükümlerine aykırılık görülmediğinden dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:52-53)

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1992 4072 1991 856 19/11/1992

KARAR METNİ
1- 18 YAŞIN DOLDURULMASINDAN SONRA YAPILAN YAŞ TASHİHLERİNİN 5434 SAYILI YASAYA UYGULANMASINDA DİKKATE ALINMAYACAĞI; 2- YAŞ HADDİNİ DOLDURDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN; GEÇMİŞE YÖNELİK OLARAK YAŞ HADDİNİ DOLDURDUKLARI TARİH ESAS İTİBARİYLE EMEKLİYE SEVKEDİLECEĞİ HK.

Davacı tarafından, 18 yaşını doldurduğu tarihteki doğum tarihi esas alınarak yaş haddinden emekliye sevkine ilişkin işlemin; 5434 sayılı yasanın 18 yaşın doldurulmasından sonra yapılan yaş tashihlerinin esas alınmayacağı yolundaki hükmü içeren 105.maddesinin Anayasanın güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu, yaş tashihini 5434 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce yaptırdığı ve geçmişe yönelik emekliye sevk işlemi tesis edilemeyeceği savlarıyla, iptali istemiyle açılan davayı; İdare Mahkemesi; Anayasaya aykırılık savını yerinde görmeyerek, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce yapılan yaş tashihlerinin kazanılmış hak olmayıp, bu yasanın yaş haddine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği, 4.3.1928 olan doğum tarihini, 18 yaşını doldurduktan sonra, adli yargı yeri kararıyla, aysız ve günsüz 1930 olarak tashih ettiren davacının, 5434 sayılı Yasanın 91. ve 105.maddeleri uyarınca, 18 yaşını doldurduğu tarihteki doğum tarihi esas alınarak, 60 yaşını doldurduğu 4.3.1988 tarihinden geçerli olmak üzere 3.1.1990 tarihli bakanlık onayıyla yaş haddinden emekliye sevkinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçeleriyle reddetmiştir.

Davacı; Konya İdare Mahkemesinin 12.12.1990 gün ve 1990/1431 sayılı anılan kararının, dava aşamasındaki savlarını yineleyerek temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 3622 sayılı Kanun ile değişik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)

Bu soru 18,747 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
25.11.2015YÖK BÖTE mezunlarını oyuncak etti
24.11.2015Yeni işten çıkarılan eş için nakil talebinde bulunulabilir mi?
23.11.2015Memuriyet süresi 4/B sözleşmelide değerlendirilir mi?
20.11.201567 nci madde uyarınca üst dereceye atanmada takdir kullanılabilir mi?
19.11.2015Unvanlar arasında hiyerarşi nasıl belirlenir?
18.11.2015DMK mühendis alımlarında öncelik sırası var mı?
17.11.2015Kaza geçiren şoför VHKİ atanabilir mi?
16.11.2015Kayınvalide için refakat izni alabilir miyim?
15.11.2015KİT'teki sözleşmeli mühendisin kazanılmış hakkı, 657'de de geçerli mi?
13.11.2015GYS şef olan ögretmen sınavsız geri atanabilir mi?
12.11.2015Sözleşmeli teknisyen teknikerlik okuyunca ücreti artar mı?
11.11.2015Hizmet alımı ile çalışılan süreler KHA değerlendirilir mi?
10.11.2015İş arkadaşına yumruk atan memura ne ceza verilir?
10.11.2015KİT sözleşmeli personeli özel ders verebilir mi?
09.11.2015Laborant kimya bölümünü bitirince 1 derece alır mı?
08.11.2015Memurun, hangi işçilik sürelerine emekli ikramiyesi verilir?
06.11.2015Sözleşmeli personel disiplin cezası sicilden silinebilir mi?
05.11.2015Lojman puanında 2 çocuk sorunu çözülmeli
04.11.2015Aile hekimlerinin maaşında, gelir vergisi uygulaması farklı mıdır?
04.11.2015Memur döviz alıp satabilir mi?
03.11.2015Torba kadroya atamada, 5510 ve 5434 açısından kesinti farkı
03.11.20152006 atanan öğretmen ilave kademeyi ne zaman alır?
02.11.2015Eğitimden dolayı nakil olan sağlıkçı, eş durumu tayini isteyebilir mi?
02.11.2015Devam eden dava memuriyete ve nakle engel mi?
29.10.20152015/3 Sözleşmeli yerleşen kadrolu memur gitmezse sorun olur mu?
28.10.2015Diyanetten bayramlarda öğreticilere kanunsuz uygulama
27.10.2015Memur adına marka tescil ettirebilir mi?
26.10.2015Belediye memurları ilave kademeden faydalanabiliyor mu?
23.10.2015Sağlık teknikeri lisans tamalayınca alacağı ek gösterge
22.10.2015Şifahi izin kullandım diye disiplin cezası verilir mi?
21.10.2015Lojmana ne zaman taşınılır?
20.10.2015Bilgisayar işletmeni bilgisayar ustalık belgesi alınca hakları değişir mi?
19.10.2015Aday memurun kademe ilerlemesi ne zaman yapılmalı?
16.10.2015Cezanın silinmesi ilave kademe tarihini değiştirir mi?
16.10.2015Geçmişe yönelik ödemede vergi dilimi sorunu
15.10.2015Askerlik sözleşmeli personelin kıdem ücretinde sayılır mı?
15.10.20152008 sonrası, memurluk öncesinde engelli olan kişi, nasıl emekli olur?
15.10.20152008 öncesinde ücretli öğretmenlik yapan, 2008 sonrasında memur olan, 5434'e tabi olur?
14.10.2015Görevde yükselmede, boşalan kadrolara yedeklerden atamak
14.10.2015Kur'an kursu öğreticisi süt iznini nasıl kullanır?
13.10.20158 ay aylıksız izin kullanan öğretmen tekrar kullanabilir mi?
12.10.2015Kamu Hastaneleri ile Halk Sağlığı arasında becayiş mümkün mü?
08.10.2015Yardımcı hizmetlerden nasıl unvan değiştirilir?
07.10.2015Engelli ana baba nedeniyle nakil istenebilir mi?
06.10.2015Tekniker ikinci defa (A-4) ilave dereceden faydalanabilir mi?
05.10.2015İdare şöförden ehliyetini (E) sınıfı yapmasını isteyebilit mi?
05.10.2015Memur şehit olursa, asker gibi ailesine aylık bağlanır mı?
04.10.2015Görevlendirmeyle çalışan öğretmen, ilave eğitim tazminatını alır mı?
02.10.2015KİT'teki mühendis, müdür yardımcısı olursa, maaşı düşer mi?
01.10.2015Engelli memurun adaylığı ve nakli farklı mı?
30.09.2015Yıllık izinde askerlik yapılabilir mi?
29.09.20152 ayrı kademe ilerlemesi cezasının biri uygulanmaz mı?
28.09.20153. derece Tekniker uzman olursa maaşı ve emekliliği değişir mi?
26.09.2015Geçici görevde iken, dini bayramdan dolayı evine dönene, yol ücreti verilir mi?
25.09.2015İçişleri görevde yükselmesindeki tek tercih sorunu
25.09.2015Askerlik süresinin sağladığı haklarda 01/10/2008 tarihinin farkı var mı?
24.09.2015Teknisyen mühendislik tamamlayınca ek göstergesi düşer mi
23.09.2015FHZ'nin polis için emeklilik yaşına etkisi
23.09.2015Engelli kardeş için yer değiştirme talebinde bulunulabilir mi?
22.09.2015TODAİE lisansüstü eğitim kademesi hangi mevzuata göre verilir?
21.09.2015THS tekniker sınavsız sağlık teknikeri atanabilir mi?
18.09.2015Veteriner doktora yapınca kaç derece alır?
17.09.2015%40 engelli memur, ne zaman emekli olur?
17.09.2015BOTAŞ personeli ilave dereceden faydalanır mı?
16.09.2015Zimmetten dolayı atılan memur, memurluk süresine ikramiye alır mı?
16.09.2015YDS şartı arayan tecihi yanlışlıkla seçmeninin sonucu nedir?
15.09.2015MYO'dan sonra farklı lisans intibakı yapılır mı?
15.09.2015Eski yıllarda verilmeyen giyecek yardımları alınabilir mi?
14.09.2015Sıra atlanılarak lojman tahsisi mümkün mü?
11.09.20154 üncü dereceden aylık alan itfaiye erinin ek göstregesi ne olmalıdır?
10.09.2015Memurun öğretmenliğe naklinde 63 üncü madde uygulanabilir mi?
09.09.2015Hizmetin KHA değerlendirmesinde 01/10/2008 tarihin önemi var mı?
08.09.2015Teknik Eğitim Fakültesi mezunu kaçıncı dereceden memur olur?
07.09.2015İlave derece ile yeşil pasaport alabilir miyim?
06.09.2015Terör, öğretmen atamalarında mücbir sebep olur mu?
04.09.2015Roporluyum başka ile atamam yapıldı. Genelge atamamı durdurur mu?
03.09.2015Yatan çocuğum için refakat mümkün mü?
02.09.2015Hemşire 4 yıllık lisans hemşirelik bitirince ek göstergesi ne olur?
01.09.2015Askerlik dönüşü, önceki yılın kullanılmayan izni kullanılabilir mi?
31.08.2015İlave derece yıllık ve aylıksız izin kullanımını değiştirir mi?
28.08.2015Memur KOSGEB'e sözleşmeli geçişte nelere dikkat etmeli?
27.08.2015Bilgisayar mühendisi, görevde yükselmede programcı kadrosuna başvurabilir mi?
27.08.2015Lojman tahsisinde hangi hizmetlere puan verilir?
26.08.20153. dereceli torba kadrodan 1 . dereceli kadroya nasıl atanılır?
25.08.2015İlave derece ne zaman uygulanacak?
19.08.2015Vakıf üniversitesindeki akademisyen, sınavsız memur olabilir mi?
07.08.2015İşçilikten memurluğa geçenler, kıdem tazminatı alır mı?
05.08.20152012 yılındaki tutanağa binaen, disiplin soruşturması başlatılabilir mi?
04.08.2015399'lu sözleşmeli, memur olursa, harcırah alır mı?
31.07.2015Bakan yardımcılarının görevi sona erdi mi?
30.07.2015Arama kurtarma teknisyeni, lisans mezunu olursa maaşı araar mı?
30.07.2015Teknik eğitim fakültesi mezunu, teknisyen olursa, hangi ek göstergeyi alır?
29.07.20152000 girişli Astsubay çavuş ne zaman emekli olur?
29.07.2015Memur emeklisi, sigortalı çalışırsa, çalıştığı sürelere kıdem tazminatı alır mı?
28.07.201535 yıl çalışıp emekli olan, tekrar memur olursa, 5 yılın ikramiyesini alır mı?
28.07.2015Lise mezunu, şef olabilir mi?
27.07.2015Nakilde yerleşen Tarım personeli, gitmezse ne olur?
27.07.2015Teknisyenlikten istifa eden fizyoterapist olarak dönebilir mi?
27.07.2015Müdür, arazi tazminatı alamaz mı?
23.07.20152014 yılında memur olan engelli, emekli olduğunda ne kadar aylık alır?
ANKET
Türkiye'nin, Türkmen dağını bombalayan Rus uçağını, sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?