Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Aday memurken istifa eden, yeniden memur olduğunda, adaylık süreleri değerlendirilir mi?

08/07/2008 19:02:00
Yazdır

Soru

Aday memur iken istifa ettim. Tekrar kadrolu olarak atandım. Adaylığımın kaldırılmasında önceki çalıştığım süreler geçerli sayılır mı?
Yoksa yeni atandığım tarihten itibaren 1 yıl dolmasını mı bekleyeceğim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylığa Kabul Edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almakta ve Devlet Memurları Kanununun "Asli Memurluğa Atanma" başlıklı 58 inci maddesinde ise "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez."
denilmektedir.

Ayrıca; "Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri" başlıklı 159 uncu maddesinde "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanununun kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine ilişkin değişik 64 ve 68 nci maddeleri ilgili personelin kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi için olumlu sicil almış olma şartını getirmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 8/9/1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği"nin "Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı" başlıklı 12 inci maddesinin üç ve 4 üncü fıkralarında "Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur."
denilmekte ve aynı yönetmeliğin "Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre" başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır." hükmüne rağmen anılan 13 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında ise "Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." denilmektedir.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun asgari bir yıl ve azami iki yıllık aday memurluk süresi sonunda Devlet Memurları Kanununun 58 inci maddesi hükmü uyarınca asli memurluğa atanması esnasında, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun şekilde sicil raporunun doldurulabilmesi gerekmektedir.

Aday devlet memuru olarak çalışmakta iken istifa eden ve bilahare aday memurlaga yeniden başlayan kişinin yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1- Aynı kuruma aday devlet memuru olarak başlamış olması halinde, aynı Kurumda daha önce aday memurlukta geçen hizmetinin aday memurluk süresinden sayılması gerekmektedir, ancak, adaylık eğitimlerinin tamamlanması ve söz konusu yönetmelik gereğince sicil alabilecek duruma gelmesi (değerlendirme yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışması) ve mezkur Kanunda zikredilen diğer şartlan taşıması ile adaylıkta geçen hizmetlerinin en az toplam bir yıl olması halinde asaletinin onaylanmasının mümkün olduğu,

2- Farklı bir kurumda aday memur olarak görev alması halinde ise; ilgilinin atandığı kadroya ilişkin adaylık eğitimini mer'i mevzuat çerçevesinde yapılması sicillerinin belirtilen yönetmelik çerçevesinde doldurulması gerekmektedir. Anılan 657 sayılı Kanunda zikredilen diğer şartlan taşıması ile adaylıkta geçen hizmetlerinin en az toplam bir yıl olması halinde asaletinin onaylanmasının mümkün olduğu,

3- Farklı veya aynı kurumda adaylıkta geçen tüm hizmet süreleri olumlu sicil alınmış olmak kaydı ile kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesini mümkün olduğu

tarafımızca değerlendirilmektedir.

Soru cevap bölümünün "Aday Memur" kategorisi için bakınız.

Adaylık hizmetlerinin değerlendirilmesi

Adaylıkta geçen sürelerin değerlendirilmesi

Olumsuz sicil alınan yılların durumu

Aday iken istifa edenin ayrıldığı kuruma dönebileceği

Karar Bölümünün "Aday Memur" kategorisi için bakınız.

"Aday Memurlar" bölümü için bakınız.

Bu soru 28,486 defa okundu. 33 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
27.04.2015Memurken teknik lisan veya önlisans bitirenin memuriyet öncesi hizmetleri değerlendirilir mi?
27.04.20156639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
ANKET
5. sınıftan itibaren yabancı dil dersinin ağırlığı artırılıyor. Sizce yararlı olur mu?