Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Memur için ücretsiz izinde geçen süreler, son 7 yıllık sürenin hesabında, nasıl değerlendirilir?

31/10/2011 18:03:00
Yazdır

Soru

Tıp öğretim üyeleri için 26 ağustos 2011 tarihinde çıkan KHK ile "mesai sonrası üniversite dışında serbest çalışmak isteyenler 2 yıl ücretsiz izine ayrılabilir" hükmü yer almaktadır. 24 yıl üniversite + 10 yıl üniversiteden istifaen ayrılıp bağkurdan srbest hekimliğim + son 1 yıl tekrar üniversiteye döndüm . 60 yaşndayım.Bu durumda üniversiteden 2 yıl ücretsiz izin alırsam emekli sandığı keseneğimi kendim ödediğim takdirde ücretsiz izin sürem emekli aylığı alınmasında üniversiteden emekli aylığı ile emekli olabilmem için üniversite(emekli sandığı) hizmetime sayılıyor mu. 2 yıl sonra dönersem "son 7.5 yılın yarıdan 1 gün gün fazlası /3 yıl 6 ay) çalışmama dahil edilir mi? Bu konuyu ivedilikle öğrenmem gerekiyor. Sorumu en kısa sürede yanıtlarsanız sevinirim. Çünkü üniversite muayenehane/tam gün arasında en kısa sürede tercih yapmam gereken bir durum içindeyim. Sayılarımla,

Cevap

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memuru olarak, diğer bir ifade ile 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak görev yapanlar, yine 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi tutulmak suretiyle emeklilik işlemleri yapılmaya devam edilmektedir.

Ücretsiz izin hususu da, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 72?de düzenlenmiştir. Ek Madde 72 ?Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.? hükmü ile ifade edilen hususlar;

Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanların bu sürelere ait kesenek ve karşılıklarını isterlerse her ay , isterlerse emeklilik talebinden en az 6 ay önce peşin olarak yatırmaları gerektiği (6 aylık şart 5434 sayılı Kanunun 102 inci maddesinde bulunduğundan), bu şekilde yatırılan sürelerin emekliliklerinde değerlendirileceği, anlaşılmaktadır. Ayrıca, ücretsiz izinde geçen sürede memurların kadrolarıyla tamamıyla ilişikleri kesilmemektedir. Kadro ile ilişikleri kesilmediğinden ayrı bir statüde çalışılması halinde bu çalışmalar geçerli bir çalışma olmadığını belirtmekte fayda görmekteyiz.

Ücretsiz izinde geçen süreler borçlanılıp hizmet ilavesi olduğunda, borçlanılan sürelere karşılık Sosyal Güvenlik Kurumunca emeklilik ikramiyesi ödemesi de yapılmaktadır.

Ayrıca, ücretsiz izinde geçen sürelerin karşılık tutarlarını her ay yatırıldığında yatırılan aylar memuriyet hizmeti olarak geçerli olduğundan, bu hizmetler birleştirme kapsamında hizmet olarak değerlendirilmesi de gerekecektir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce görevde olanlar hakkında hizmet birleştirilmesinde esas alınması gereken Kanun da, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun olacaktır.

2829 sayılı Kanun dikkate alındığında da; ilgililerin hizmet sürelerinin hesabı yapılmak suretiyle hangi kanun hükmüne tabi olacakların ve aylıklarının bağlanacağının tespiti yapılmaktadır. Bu tespit işleminde ilgililerin son yedi yıllık fiili hizmet süreleri esas alınmaktadır. Buna göre;

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üzerinden;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan kurum (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi)

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı hizmetlerinin eşit olması halinde ise son defa tabi olunan Kurum,

Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanmaktadır. (506 Sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun veya 5434 sayılı Kanun gibi)

Bu kanunda son defa tabi olunan kurum mevzuatına göre işlem yapılacak olanlar ayrılmış, bu gruba girenlerde son yedi yıllık hizmet hesabı yapılmamaktadır. Bu durumlar;

- Malullük,

- Ölüm,

- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma,

- Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme,

- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi,

Halleridir. Buna göre de ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanmaktadır.

ÖRNEK ; 02,05,1982 ? 07,12,2003 tarihleri arasında 21 yıl SSK.lı hizmeti olan bir kişi, 12,03,2004 tarihinde devlet memuriyetine girmiş, 13,03,2009 tarihine kadar 5 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Bu kişi hakkında son yedi yıllık hizmet süresine baktığımızda (13,03,2009 tarihinden geriye doğru 13,09,2002 tarihine kadarki süre içerisinde Devlet memurluğunda geçen süresi 3 yıl 6 ayın üzerindedir. Bu kişi hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanacaktır.

Ağustos 2011 yılında çıktığını belirttiğiniz Kanun Hükmünde Kararname 650 sayılı KHK.olmaktadır. Bu Kararnamenin ilgili maddeleri;

MADDE 40 ? 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;

a) 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamaz.?

b) Geçici 58 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 59 ? Yükseköğretim kurumları dışında meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra etmek isteyen öğretim üyelerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.?

MADDE 41 ? 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tâbidir. Ancak öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar; yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri dışında meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. Bu öğretim üyelerine 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası ile 17/11/1983 tarihli ve 2957 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmaz.? Şeklindedir.

Ücretsiz izin konusu ve birleştirmeler ile ilgili konular hakkında kısa değerlendirmeler yapmış bulunmaktayız. Bu değerlendirmelerimize göre sizin durumunuz ile ilgili aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Ücretsiz izin sırasında mesai saatleri içerisinde devlet memurluğu statüsü dışında herhangi bir statüde çalışılması memuriyet kadrosu ile bağlantısı devam ettiğinden, çalışılmamış süre olarak kabul edilmesi gerekecektir.

Hizmet sürelerinizin 24 yılı devlet memurluğu, devamında 10 yıl serbest çalışmanız, yine devamında 1 yıl devlet memurluğu olduğu görülmektedir. 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle emeklilik işlemlerinizin yapılabilmesi için 2 yıl 6 aylık süreye ihtiyaç bulunduğundan, her ay keseneklerini ödeyeceğiniz veya emeklilik talep tarihinden en az 6 ay önce tutarlarını defaten ödeyeceğiniz 2 yıl ücretsiz izin süreniz ile birlikte 6 ay daha memurluk hizmetinizin olması gerekecektir.

Netice olarak; devlet memuru iken ücretsiz izine ayrıldığınızda, borçlanacağınız ücretsiz izin süreleri devlet memurluğu hizmet süresinde değerlendirilmektedir. 2829 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında da son 7 yıl içerisinde geçen bir süre olduğu için bu kanun hükümlerine göre yapılacak hesaplamada da değerlendirilmektedir.

Yapmanız gereken konu, son yedi yıl içerisinde geçen toplam hizmet sürelerinizin 3 yıl 6 aylık sürenin hangi statüde geçtiğinin hesabını yapmanız olacaktır.

Bu soru 12,739 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON EKLENEN SORULAR
28.08.2015Memur KOSGEB'e sözleşmeli geçişte nelere dikkat etmeli?
27.08.2015Bilgisayar mühendisi, görevde yükselmede programcı kadrosuna başvurabilir mi?
27.08.2015Lojman tahsisinde hangi hizmetlere puan verilir?
26.08.20153. dereceli torba kadrodan 1 . dereceli kadroya nasıl atanılır?
25.08.2015İlave derece ne zaman uygulanacak?
19.08.2015Vakıf üniversitesindeki akademisyen, sınavsız memur olabilir mi?
07.08.2015İşçilikten memurluğa geçenler, kıdem tazminatı alır mı?
05.08.20152012 yılındaki tutanağa binaen, disiplin soruşturması başlatılabilir mi?
04.08.2015399'lu sözleşmeli, memur olursa, harcırah alır mı?
31.07.2015Bakan yardımcılarının görevi sona erdi mi?
30.07.2015Arama kurtarma teknisyeni, lisans mezunu olursa maaşı araar mı?
30.07.2015Teknik eğitim fakültesi mezunu, teknisyen olursa, hangi ek göstergeyi alır?
29.07.20152000 girişli Astsubay çavuş ne zaman emekli olur?
29.07.2015Memur emeklisi, sigortalı çalışırsa, çalıştığı sürelere kıdem tazminatı alır mı?
28.07.201535 yıl çalışıp emekli olan, tekrar memur olursa, 5 yılın ikramiyesini alır mı?
28.07.2015Lise mezunu, şef olabilir mi?
27.07.2015Nakilde yerleşen Tarım personeli, gitmezse ne olur?
27.07.2015Teknisyenlikten istifa eden fizyoterapist olarak dönebilir mi?
27.07.2015Müdür, arazi tazminatı alamaz mı?
23.07.20152014 yılında memur olan engelli, emekli olduğunda ne kadar aylık alır?
21.07.2015Babam yüzde 60 engelli, onun yanına nakil isteyebilir miyim?
21.07.201510 günlük doğum iznim, kullandığım sağlık izin süresi içinde kalıyor
20.07.2015VHKİ ile memur, becayiş yapabilir mi?
15.07.2015Konut alırken, paranın bir kısmını babam verecek. Nasıl beyan ederim?
15.07.20152014 KPSS puanımla yerleştim ama başlamayacağım. Puanım yanar mı?
08.07.2015Nakil yasağındaki 5 yıllık süre, nasıl hesaplanır?
08.07.2015Sağlıktan emekli olan biri memur, geri dönebilir mi?
30.06.2015Memur olan, EKPSS ile atanabilir mi?
28.06.2015Eşi çiftçi sigortalısı olan memur, aile yardımı ödeneği alır mı?
25.06.2015Lise 4. sınıftan terk memur olabilir mi?
24.06.2015Memur eğitim kooperatifi kurabilir mi?
23.06.20151996'da işe giren bayan memur ne zaman emekli olur?
18.06.2015Doktora eğitiminin mesleği ile ilgili olup olmadığına kim karar vermeli?
17.06.2015Bilgisayar öğretmeliği mezunu programcı sınavına girebilir mi?
16.06.2015Sınavla tekniker olan mühendis haklarından faydalanmak için ne yapmalı?
15.06.2015İlçe belediyelerine açıktan mühendis atanabilir mi?
15.06.2015Lise üzerine ön lisans bitiren ve emsale takılmayan intibak örneği
12.06.2015Kesintisiz 3 yıl prim şartı, aynı yerde mi sağlanmalı?
10.06.2015Şef iken askere giden memurun hizmeti kadronda sayılmaz mı?
09.06.2015Teknik Eğitim mezunu teknisyenin ek göstergesi
08.06.2015Mühendislik 3 sınıfta okuyan memur teknikerlik sınavına müracaat edebilir mi?
02.06.2015Birleştirilmeyen hizmetler yıllık izinde değerlendirilmez mi?
01.06.2015POMEM şark hizmetini tamamlamadan nakil olabilir mi?
01.06.2015Evlenen memur, kadın işçi gibi tazminatını talep edebilir mi?
28.05.2015Memuriyetten 4/B sözleşmeliye naklen geçilir mi?
27.05.2015İşçiye memur eşten olan çocuk için emzirme ödeneği verilir mi?
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
25.05.2015Dersaneden dönüşen özel okulda belediye memuru ders verebilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılığı asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
01.05.2015Hemşire yüksek lisans için yer değiştirme isteyebilir mi?
30.04.2015Askerlik için verilen aylıksız izni ne zaman başlar?
29.04.2015Aday memurun askerliği tecil edilir mi?
29.04.2015Dersanelerdeki hangi eğitim personeli, öğretmen olarak atanacak?
27.04.2015Memurken teknik lisan veya önlisans bitirenin memuriyet öncesi hizmetleri değerlendirilir mi?
27.04.20156639 sayılı Kanunun 23. maddesinden Üniversiteler faydalanır mı?
25.04.20151997'de hemşire olarak göreve başlayan ne zaman emekli olur?
24.04.201512 yıl çalıştıktan sonra memurluğa dönmek isteyenin emeklilik soruları..
24.04.2015İsteğe bağlı sigortalı olan memur nasıl çalışmaya başlayabilir?
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki siciller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İptal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
ANKET
Tuğrul Türkeş'in, Anayasa'nın 116. maddesi gereğince önerilen Bakanlık görevini kabul etmesini nasıl buluyorsunuz?