Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Kurumlararası nakil talebinde bulunan ancak vazgeçmek isteyen memur, ne yapmalı?

22/01/2012 06:13:00
Yazdır

Soru

Sayın Memurlar.net ilgilileri.

Yaklaşık 8 yıldır sitenizi takip ediyorum. Sabah ilk işim sitenize bakmak oluyor. Birçok hususta sizden bilgi alıyoruz. Teşekkürlerimi sunuyorum.

Benim sizden bir istirhamım olacak. Cevaplarsanız müteşekkir olurum.

Ben Çevre ve Orman Bakanlığında çalışıyordum. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kapatılması neticesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü emrine atandım. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na dilekçe ile nakil talebinde bulundum. Öğrendiğin kadarı ile atama yapılacakmış. Ancak, ben vazgeçmek istiyorum. Bir müfettiş arkadaşımın söylediğine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına nakil isteğim Bakanlık tarafından onaylansa dahi ben tebliğ edileceği zaman atama emrimin olduğu belgeye "Vazgeçtiğimi belirtir bir ibare" yazıp imzaladığım zaman atama yapılmıyormuş.

Böyle bir uygulama olup olmadığı hususunda bana bir bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Ayrıca, eğer böyle bir uygulama yok ise ne yapabilirim.

İyi çalışmalar dilerim.

Cevap

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri? başlıklı 74 üncü maddesinde ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.?hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile devlet memurlarının bir kurumdan diğerinin kadroları nakilleri kurumların muvafakati ile mümkün bulunmaktadır. Mezkur 74 üncü maddenin son şeklinde Kişinin isteği yasal bir zorunluluk değildir.

657 sayılı Kanunun 23/05/1965 tarihli ve 12056 Resmi Gazetede yayımlanan ilk şeklinde ?Bu kanuna tabi kurumlar arasında memurların istekleri ile yer değiştirmeleri? başlıklı 74 üncü maddesinde ?Bu kanuna tabi kurumlardan birinden diğerine kendi istekleri ile geçmek istiyen memurlar, bulundukları görevin sınıf ve derecesinden yukarı olmamak ve kurumlarının muvafakati şartiyle bir kadroya atanabilirler ve bu halde atandıkları kadronun aylığını alırlar.?hükmü bulunmaktadır.

Bu maddelerin hükümleri arasındaki bariz fark 657 sayılı Kanunun ilk şeklinde devlet memurunun isteği aranmakta iken sonradan yapılan değişiklik ile devlet memurunun isteği madde başlığı ve madde metninden çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun ?Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi? başlıklı 62 inci maddesinde ?İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.? ve ?İşe başlamama halinde yapılacak işlem? başlıklı 63 üncü maddesinde ?Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.?hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;

1-Öncelikle kurumunuzdan ayrılmak istemiyorsanız muvafakat istenmeden talebinizden vazgeçin.

2-Muvafakat istenmişse çalıştığınız kurumda kalmak istediğinizi ve muvafakat verilmemesi hususunda talebinizi iletiniz.

3-Muvafakat işlemleri gerçekleşmiş ise yeni kuruma atanmanızın yapılmaması hususunda yeni müracaatta bulunun.

4-Herşeye rağmen kurum atamanızı yapar ve çalıştığınız kuruma göndermesi halinde size tebliğ edilmemesini sağlayın.

5-Size atama işlemi tebliğ edilmesi halinde 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uyarınca yeni kurumunuzda görevinize başlamanızı tavsiye ediyoruz.

6-İdari yargıya müracaat etmeniz halinde takdir mahkemeye aittir. Dava sonucu hakkında lehinize bir görüş beyan etmemekteyiz.

Bu soru 28,680 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
30.06.2015Memur olan, EKPSS ile atanabilir mi?
28.06.2015Eşi çiftçi sigortalısı olan memur, aile yardımı ödeneği alır mı?
25.06.2015Lise 4. sınıftan terk memur olabilir mi?
24.06.2015Memur eğitim kooperatifi kurabilir mi?
23.06.20151996'da işe giren bayan memur ne zaman emekli olur?
18.06.2015Doktora eğitiminin mesleği ile ilgili olup olmadığına kim karar vermeli?
17.06.2015Bilgisayar öğretmeliği mezunu programcı sınavına girebilir mi?
16.06.2015Sınavla tekniker olan mühendis haklarından faydalanmak için ne yapmalı?
15.06.2015İlçe belediyelerine açıktan mühendis atanabilir mi?
15.06.2015Lise üzerine ön lisans bitiren ve emsale takılmayan intibak örneği
12.06.2015Kesintisiz 3 yıl prim şartı, aynı yerde mi sağlanmalı?
10.06.2015Şef iken askere giden memurun hizmeti kadronda sayılmaz mı?
09.06.2015Teknik Eğitim mezunu teknisyenin ek göstergesi
08.06.2015Mühendislik 3 sınıfta okuyan memur teknikerlik sınavına müracaat edebilir mi?
02.06.2015Birleştirilmeyen hizmetler yıllık izinde değerlendirilmez mi?
01.06.2015POMEM şark hizmetini tamamlamadan nakil olabilir mi?
01.06.2015Evlenen memur, kadın işçi gibi tazminatını talep edebilir mi?
28.05.2015Memuriyetten 4/B sözleşmeliye naklen geçilir mi?
27.05.2015İşçiye memur eşten olan çocuk için emzirme ödeneği verilir mi?
26.05.2015İstifa edip yurtdışına giden memur, isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?
25.05.2015Dersaneden dönüşen özel okulda belediye memuru ders verebilir mi?
23.05.2015Şehit yakını MEB personeli yer değişikliği isteyemez mi?
21.05.2015Üst öğrenimde zam tazminattan faydalanmak için intibak yapılmalı mı?
20.05.2015Unvan değişikliği sınavı ile tekniker olan memura 1 derece verilir mi?
19.05.20154/B ve 5393'e tabi sözleşmeli çocuğu için refakat izni kullanabilir mi?
18.05.2015Mesai saatinde izinsiz örgün öğretime devam edilebilir mi?
17.05.2015İçişlerinde 68/B hizmeti görevde yükselmede sayılmıyor mu?
16.05.2015Belediye cenaze yıkayıcılığı asli bir iş mi?
15.05.2015Farklı iş yerinden yatırılan pirim kesinti sayılır mı?
13.05.2015YÖK görevde yükselme sınavına müracaat edilebilir mi?
12.05.2015Memur üniversitede ders verebilir mi?
11.05.2015Psikolojik sorunları olan bir memur nasıl emekli edilir?
07.05.2015Teknik şef pozisyonuna atanmada aranılan hizmete neler dahildir?
06.05.2015Analık ve süt izni tez alma hizmetinden sayılır mı?
04.05.2015Emekli ebe, aile hekimliğinde çalışmaya başlarsa
04.05.2015Memuriyetten akademik personel olan, istifa sonrası dönüş kurasına katılabilir mi?
03.05.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
01.05.2015Hemşire yüksek lisans için yer değiştirme isteyebilir mi?
30.04.2015Askerlik için verilen aylıksız izni ne zaman başlar?
29.04.2015Aday memurun askerliği tecil edilir mi?
ANKET
Yunanistan'ın İMF'ye olan borcunu ödeyelim mi?