Memurlar.Net - Soru/Cevap
     Memurlar.Net | İlan | Forum | Kurs | Okul | Becayiş Soru/Cevap Karar | Anket | Video | Üye
Ana sayfa

02/08/2014 tarihli atama kararları

79 polis açığa alındı

Müftü ve yardımcılarının nakil sonuçları

100 bin kişiye erken emeklilik

Memurlar.Net

Bu soru aşağıdaki kategorilere eklenmiştir.
Aile Yardımı Ödeneği

Soru:

Eşim ve ben memur olarak çalışmaktayız. Çocuğumuzun bakımı eşimin üzerinde olduğu için çocuk yardımını da eşim almaktaydı. Eşim şuan askerlik görevinde. Eşim maaş almadığından dolayı aile yardımı alabilir miyim?


Cevap:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aile yardımı ödeneğine ilişkin 202'inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik: 26.6.1984- KHK 241/10 md.; 27.6.1989- KHK 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 700 (1) , çocuklarından her biri için de 50 (2) gösterge rakamının (Ek ibare: 27.4.2005 tarihli R.G. ve 5335 sayılı Kanun) (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9.4.1990- KHK 418/7 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir."
------------------------------------------
(1) (bu rakam 1250 olarak uygulanmaktadır)
(2) (bu rakam 250 olarak uygulanmaktadır)
-----------------------------------------

Konuya ilişkin diğer madde şu şekildedir:

"Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü
Madde 203- Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."

"Aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanma:
Madde 204- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır."

"Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme:
Madde 205- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.
Çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmiyecek Haller:
Madde 206- Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
1. Evlenen çocuklar,
2. (Değişik: 27/4/2005 tarihli R.G. ve 5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar. hükümleri yer almaktadır."

Söz konusu hükümler uyarınca eşi askere giden bayan devlet memurunun eşi asker dönüşü memuriyete başlayana kadar Devlet Harcama Yönetmeliğinde belirtilen surette iş yerine beyanda bulunmak suretiyle çocuklar için belirlenmiş olan aile yardımı ödeneğinden faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, anılan maddenin "Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 700 " hükmü uyarınca bayan devlet memurunun muvazzaf askerlik döneminde eşi menfaat karşılığı çalışmaması ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması nedeniyle aile yardımı ödeneğinin de ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 18,646 defa okundu.

Yorumlar   Yorum yaz
İletişim | Reklam | Sitene ekle

2012 © Memurlar.Net.