Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  

Özürlü memur, sakatlığını arttıracak işte çalıştırılabilir mi?

10/02/2006 00:00:00
Yazdır

Soru

Özürlülere yönelik açılan devlet memurluğu sınavına müracaatım esnasında almış olduğum sağlık kurulu raporunda "Ağır bedeni işlerde çalışamaz, ayakta uzun müddet kalmayı gerektiren işlerde çalışamaz" ibaresi olmasına rağmen hizmetli kadrosuna atamam yapıldı. Yüksekokul mezunu olmam ve bilgisayar alanında çeşitli belgelerim bulunmasına rağmen halen bu kadroda çalışmaktayım. Görevim gereği yapmam gereken işler bedenime ağır gelmekte ve sakatlığımı artırmaktadır. Bu durumu çalıştığım kuruma hem sözlü hem yazılı olarak bildirdiğim Mevzuatın unvanımı değiştirmeye müsait olmadığını belirten idare, durumumda hiçbir değişiklik yapmadı.

Oysaki ;
"Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik
Sakatların çalıştırılacakları işler:
Madde 9 - Belirli bir mesleği olan sakatların meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan sakatlar, sakatlık durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır.
Sakatlar, sakatlıklarını artırıcı veya ek sakatlık getirici işlerde çalıştırılamazlar.
Madde 11 - Kurum ve Kuruluşların halen uygulamakta oldukları çeşitli yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz."

Kanun ve yönetmelikler şekil bakımından özürlülerin lehinde görünüyor.Ancak uygulamaya gelince mağdurların hak arayışları , kendisine bir makam kapmış olan idareciler tarafından sadece bir temenni olarak değerlendiriyor.
Önümüzdeki günlerde özürlüler kanununu öğrenen özürlülerin yarışma programı var. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kanun yarışmalar için mi çıkarıldı?
Bir süre sonra da her yıl olduğu gibi yine ÖZÜRLÜLER ŞURASI yapılacak .O da hayırlı olsun.
Avrupa Birliği yolunda ki Türkiye'nin durumu bundan ibarettir.Şekilde her şey çok güzel. Özürlüler kanunu çıktı. Özürlüler sürekli istihdam ediliyor.Vs.
Peki sonra?
Sonrasını da yazayım. Bu yazı da diğer hak arayışları gibi sadece bir temenniden öte gitmeyecektir. Yine Herkes bildiğini yapacak, yine mağdurlar mağdur, koltuklarında neskafelerini yudumlarken bu yazıyı okuyanlar
yarın aynı koltuklarında başka bir yazıyı okuyacaklar?.Sonra?
?

özet: Özürler için ayrılmış olan hizmetli kadrosu sınavına girmek suretiyle başarılı olan ve bu unvana atanması yapılan kişinin sağlık sebebi nedeniyle görevinin değiştirilip değiştirilmemesi hakkında

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılamayacağı başlıklı 45 inci maddesinde "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.
5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.
Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup yardımcı hizmetler sınıfı için "Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.
Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.
" denilmektedir.

Sakatların devlet memurluğuna alınmaları 657 sayılı kanunun 53 üncü maddesinde "Sakatların Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3 ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur."
yer alan hüküm ile düzenlenmiştir.

Anılan hüküm uyarınca 20.08.2004 tarih ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik 16.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesinde "Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini arttırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar.
" denilmektedir.

Ancak, devlet memuriyetine belirtilen mevzuat uyarınca özürlü personel olarak girmiş olmanız halinde bu işin özrünüzü artırdığı yönünde bir sağlık raporu almanız halinde "Özürlüler, özürlülüklerini arttırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar." hükmü uyarınca bu işte çalıştırılmazsınız.

Diğer taraftan, bütün Devlet memurları yapıkları işin sağlıkları zarar verdiğini Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyularak alınmış sağlık raporu ile belgelendirmesi halinde işinin değiştirilmesi gerekir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde ve yazınızdan 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmü uyarınca ayrılan özürlü hizmetli kadrosuna için açılan sınava müracaat ettiğiniz ve sınavı kazanmak suretiyle göreve başladığınız anlaşılmaktadır.

Amaç ayrılan özürlü kadro hizmetini yürütecek kişilerin sınava müracaatı ve göreve alınmasıdır. Hizmetli görevini yürütemeyecek olan özürlünün bu göreve talip olmaması asıldır.
Bununla birlikte, görevde yükselme genel hükümlerine uymak suretiyle alacağı sağlık kurulu kararını göz önünde bulundurarak kendi hizmet sınıfı içinde görevinizin değiştirilmesi idarenin takdirinde olduğu gibi görevde yükselme eğitim ve sınavına girmek suretiyle de görevinin değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 27,585 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLAR
SON EKLENEN SORULAR
22.04.2015Sağlık memuru Atatürkçü Düşünce Derneğine üye olabilir mi?
21.04.2015Aylıksız izin süresini borçlanmayan yenisini alamaz mı?
20.04.20152008 sonrası girişliyim. Özeldeki hizmetlerimi saydırırsam, emekli keseneğim artar mı?
20.04.2015Peyzaj mimarına, mühendisin özel hizmet tazminatı verilir mi?
20.04.2015Sınavla programcı olanın ek gösterge ve tazminattan faydalanması
17.04.2015KİT sözleşmeli personel torba kadrodan faydalanabilir mi?
15.04.2015Emsal uygulaması kalktı mı?
14.04.2015Vekalet ücretinde her ay fark neden kaynaklanır?
13.04.2015Teknisyen ek ödemeyi dava etse kazanma şansı olabilir mi?
10.04.2015Orman muhafaza memuru ilçede ikamet edebilir mi?
08.04.2015KİTlerde 68/B den atanan ek göstergeyi ne zaman hak eder?
07.04.2015Geçmiş yıllardaki sicller easas alınarak üst dereceye yükselinebilir mi?
06.04.2015Doktora ve yüksek lisans bitiren mühendis haklarını alabilir mi?
06.04.2015İpal davası ile mahrum kalınan mali haklar ödenir mi?
02.04.2015Geçici süreli görevlendirmedeki yıl nasıl anlaşılmalı?
01.04.2015Yönetici düzenlemesinden önceden alınanlar faydalanabilir mi?
31.03.2015Eş durumunda kesintisiz prim evlilik tarihinden sonra mı olmalı?
30.03.2015İlave derece ve kademeler kıdem aylıgında değerlendirilir mi?
29.03.20152013'te memur olan engelli nasıl emekli olur?
29.03.2015Ayın 15'inde yaş haddinden emekli olacak kişi, o ayın maaşını alır mı?
28.03.2015TSK'dan malul olduğu için ilişiği kesilen, memur olursa...
28.03.2015İtibari hizmet süresi için TSK belge göndermeli
27.03.2015Gemi Sürvey Uzmanı olarak emekli olan, 3600 ek gösterge alır mı?
27.03.2015Mesai başında kalp krizi geçiren baba, vazife malulü sayılır mı?
26.03.20156 yıllık mühendis torba kadrolara atanabilir mi?
26.03.2015Uzman Erbaşların emeklilik ikramiyesi sorunu
25.03.2015Uzm. yardımcısının tez verme süresini neler öteler?
24.03.2015Hemşire şube müdürü atanınca ek göstergesi ne olur?
23.03.2015İçişlerinde lise mezunu şef olabilir mi?
19.03.2015Memuriyetten çıkarılan KPSS ile yeniden atanabilir mi?
18.03.2015İdarenin öğrenme tarihi nasıl belirlenir?
18.03.2015632 KHK ile kadroya geçen ilave kademeyi ne zaman alır?
17.03.2015Ölü doğum yapan öğretmene nöbet yazılır mı?
16.03.2015Yüksek lisans kademesi emsale takılır mı?
14.03.2015Memur bağımsız adayı destekleyebilir mi?
13.03.2015Kalkınmada öncelikli yöredeki sözleşmeli hizmet için ilave kademe verilir mi?
12.03.2015Üniversite döner sermaye "işletme müdürü"nün ekgöstergesi kaçtır?
11.03.20152008 de askere giden memura ilave kademe ne zaman verilir?
09.03.2015Dalak büyümesi olan başçavuş malulen emekli olur mu?
09.03.2015Memur siyasi parti başkan danışmanı olabilir mi?
ANKET
CHP asgari ücreti net 1.500, HDP ise 1.800 lira yapacak. Bu vaatler inandırıcı mı?