Eşinin yanına eş durumundan atanamayan öğretmen aylıksız izin alabilir mi?

12/09/2007 12:54:00
Yazdır

Soru

Merhabalar; eşim doktor ve mecburi hizmeti doğuda bir ile çıktı. Ben öğretmenim, iki küçük çocuğum var, bunu gerekçe göstererek aylıksız izin almam mümkün olur mu? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayıılı Devlet memurları Kanunun Yer Değiştirme Suretiyle Atanma başlıklı 72 nci maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 72 maddesi hükmü uyarınca,
1- Eşinizin tayininin çıktı yere eş durumundan sizinde tayininizin yapılması gerekmektedir.
2- Eşinizin atanmış olduğu yere sizin atamanız 657 sayılı Kanunun 76 ve 74 üncü maddeleri uyarınca yapılamaz ise mezkur maddenin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca talebiniz üzerine aylıksız izin alabilmeniz mümkün bulunmaktadır.
3- Çocukları mazeret gösteriler aylıksız izin alınması, 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca çocuğun durumu bu madde hükmüne uyuyorsa 12 aya kadar aylıksız alabilmeniz de mümkün bulunmaktadır.
4- Memuriyet hizmetiniz 10 yıl olması halinde 657 sayılı Kanununn108 inci maddesi hükmü uyarınca mazeret belirtmeksizin de 6 aya kadar aylıksız izin alabilirsiniz.

Bu soru 19,114 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?