4/B'li personel limited şirkete ortak olabilir mi?

05/02/2008 17:51:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi hükmü uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışanların limitet şirket ortağı olabilir mi?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendinde şu hüküm yer almaktadır.

"Sözleşmeli personel:
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Ka-nu-na tabi ka-mu ida-re-le-rin-de ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.
Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usüller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."

Anılan bendin 2 nci alt bendi hükmü uyarınca 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 inci maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunu 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personeline Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8 inci maddesi ile kazanç getirici başka iş yasağı getirilmiş ve istisnaları da belirtilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Kanununa tabi Devlet memurlarının, şirket anasözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve ayrıca şirketin yönetim ve denetiminde görev almamaları kaydıyla limited şirket ortağı olabilecekleri yönünde görüş vermiştir. Görüş için tıklayınız.

Şirket anasözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve ayrıca şirketin yönetim, denetimi ve faaliyetlerinde görev almamaları kaydıyla, 4/B'li sözleşmeli personelin limited şirkete sermaye ile katılmak suretiyle ortak olmalarının başka iş yasağı kapsamında olmadığı tarafımızca değerlendirilmektedir.

Bu soru 27,129 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?