2. kez 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası alan memurun görevine son verilir mi?

16/02/2008 22:35:00
Yazdır

Soru

Sayın, Memurlar net programı yetkilileri
Yıllardır sitenizi takip ederim ve müthiş bilgiler aldım.Gün içinde bizimde bir sorumuz ortaya çıktı, umarım bize de yardımcı olursunuz.Şimdiden teşekkür ederim.

657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak çalışan bir memur, mazeretsiz ve izinsiz olarak toplam 5 gün göreve gelmemesi sebebi ile 657 Sayılı Kanunun 125. maddesinin D/b bendi gereği Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası veriliyor. Aynı memur 2 ay sonra aynı suçu tekrar işliyor. Bir sonraki ceza olan Devlet Memurluğundan Çıkarma cezacımı verilir, yoksa başka bir cezamı verilir. Bu durumda ne gibi ceza verilmesi gerekir. Kısa süre içresinde cevap verirseniz çok memnun olurum.
Saygılarımla,

Cevap

Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller 57 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde sayılmıştır. Anılan madde de disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma olarak belirtilmiştir.

Mezkur 125 inci madde de "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.
Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez." denilmektedir.

Söz konusu Kanunun Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi başlıklı 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca uyarma ve kınama disiplin cezasının 5 yıl içinde işlenmemesi halinde sicilden silinmesi, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının sicilden silinmesi ise cezasında 10 yıl içinde işlenmemesi halinde istenebilir.

Devlet memuriyetten çıkarma cezasının sicilden silinmesi 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca istenilmesi mümkün bulunmamaktadır. Devlet memurluğundan çıkarma cezası ancak disiplin affına ilişkin olarak çıkartılacak yasal düzenleme ile mümkün olabilecektir.

Yukarıda yer verilen uygulamalar yer verilen uygulamalar uyarınca 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinin (b) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesi cezası ile tevdi edilen memura 2 ay içerisinde aynı fiili yeniden (tekerrür eden)işleyen memura aynı şekilde disiplin kurulunca yine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi halinde 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde yer alan "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. " hüküm uyarınca yüksek disiplin kurulundan karar alınmak suretiyle ilgilinin memuriyetine son verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 46,023 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?