Verilen vekalet görevini kabul etmemek hakkı olabilir mi?

20/03/2008 18:52:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar?
Benim sorum biraz ilginç. Tarım Bakanlığına bağlı bir ilçe müdürlüğünde mühendis kadrosu ile çalışmaktayım. Valilik oluru ile ilçe müdürlüğüne vekalet ediyorum. İlçe Müdürü olarak çalışmak istemiyorum. Konu ile ilgili vekalet görevinin kaldırılması için idareye dilekçe ile başvurdum."İlçedeki mesaisine ihtiyaç duyulduğundan herhangi bir işlem yapılmamıştır" diye cevap geldi. Mahkemeye başvurmak istiyorum konu ile ilgili mevzuat hakkında bilgi vermeniz ümidiyle;
kolay gelsin

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 maddesinde "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun söz konusu 86 ncı maddesinde;
1- Kurum içinden,
2- Kurum dışında,
3-Açıktan vekil atanması düzenlenmiş bulunmaktadır.

Devlet Memurları Kanunun Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler başlıklı 175 inci maddesinin 2 nci fıkrasında "Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur." denilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları başlıklı 10 uncu maddesinde "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz." ve Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları başlıklı 11 inci maddesinde de "Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde israr eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır." denilmektedir.

Devlet memurları atamaya yetkili amirler kurumların kuruluş ve görevlerini düzenleyen kanunlar ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ve 23/6/1981 tarih ve 2477 sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanunlar ile düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1-Devlet memurlarının vekaleten atama yapılması mümkündür.
2-İdare bu atamayı ataya yetkili makam veya inha(teklif) makamını yapması gerekmektedir.
Valiler atama yapmaya yetkili ise vekaleten de atama yapabilirler. Valiler atamaya yetkili değil iseler vekaleten de atama yapamazlar.
3-657 sayılı Kanun ile 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ve 23/6/1981 tarih ve 2477 sayılı 23/4/1981 tarih ve 2451 Sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanunlar asalet ve vekalet dışında bir atama şekli düzenlenmemiştir.
4-Devlet memurları mevzuata uygun yapılan vekaleten atamayı kabul etmemeleri söz konusu olamaz.
5-Mevzuata aykırı olarak yapılan atamaları ise dava etmeleri mümkün bulunmaktadır. Dava sonuçlanana kadar vekaleten atandıkları görevi yürütmek zorundadırlar.
6-Vekaleten atama şekli usulden noksan ise yetkili makamca veya mevzuata aykırı olarak yapılmış olması halinde de dava edilebilir.
7-Dava kazanınca vekaleten atama iptal edilebilir ancak idare sekli hatayı düzeltip kişiyi yeniden vekaleten atamasına mani bir husus yoktur.
8-Amirleri verdikleri emirler suç teşkil etmiyor ise memurlar tarafından uygulanması gerekmektedir.

Bu soru 35,281 defa okundu. 18 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?