İlçede bir banka varsa ve promosyon vermiyorsa, memurlar ne yapmalıdır?

09/04/2008 17:14:00
Yazdır

Soru

Merhaba,
Bulunduğumuz ilçede milli eğitim müdürlüğü olarak maaşımızı aldığımız ziraat bankasından promosyon hiç alamıyoruz.
Bunun nedeni olarak banka müdürü "Bulunduğumuz ilçede tek banka olmamız nedeniyle genel merkez promosyon yapmamıza izin vermiyor" demekte.
Oysa maaşlarımızı özellikle köyden gelen öğretmenlerimiz bazen 2-3 ay bankaya ulaşamadıkları için kullanmaktalar.
Şehir merkezindeki hiç bir memur maaşını 2-3 ay bankada bekletmez.
Fakat biz mecburen bekletmemize ve banka paramızı aylarca kullanmasına rağmen bize hiçbir promosyon ödemesi yapmıyor.
Bu konuda ne yapabiliriz. Yardımcı olursanız çok mutlu oluruz.
En derin saygılarımızla.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylığın ödeme zamanı ve Esasları" başlıklı 164 üncü maddesinde "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.
Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tesbit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir."denilmektedir.

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Aylık ve Ücret Ödemeleri" 6 sıra no Genel Tebliği ile kamu görevlilerine aylık ve ücretlerin ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar bölümünün (A) bendinde "Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödetilmesi esastır.
İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkanları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir." denilmektedir.

Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü banka promosyonlarına ilişkin 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgelerinin 5 inci fıkrasında "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir." denilmektedir.

Bankalarca yapılan protokoller sebebiyle personele bazı hakların sağlanması, bu hakların en yüksek düzeye çıkarılması, bankalar arasındaki rekabete göre değişmektedir. Personelin ücretlerinin üslenmek isteyen banka sayısının azlığı promosyonu olumsuz yönde etkilemektedir.

Yapılan açıklama çerçevesinde;
1- Bulunduğunuz bölgede banka tek olması, bankanın promosyon ödeme konusunu güçleştirmektedir.

2- Siz, maaş ve ücretlerinizi banka dışında örneğin post bank (posta çeki, posta havalesi ) veya mutemet aracılığı ile almanızın mümkün olduğu yönünde bankayı ikna etmeye çalışarak rekabet gücünüzü arttırmayı deneyebilirsiniz. Bu konuda diğer kurumlarla birlikte ortak hareket etmeniz gerekebilir.

3- Ayrıca, bankanın rekabet ettiği bölgeler kadar olmasa da, belirli miktarda promosyon da ödememesi hakkaniyete sığmamaktadır. Haksız rekabet söz konusudur. Bu çerçevede, bankanın bulunduğu yerdeki hakim durumunu veya tekel olmasını kötüye kullanarak promosyon vermemesi söz konusu olduğu için bankanın ilgili makamlara şikayet edilmesi de söz konusudur.

Bu soru 35,983 defa okundu. 35 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?