Uyarma yazısı disiplin cezası mıdır? Sicil dosyasına konur mu?

10/07/2008 19:19:00
Yazdır

Soru

Sn. yetkili,
657 ye tabi memur olarak çalışmaktayım.3 sene önce verilmiş ve rapor tutulmuş bir görevde hatalı görülmemiz nedeni ile kurumda 4 arkadaş yazılı olarak uyarıldık.Teftiş kurulu tarafından 2 kez savunmam alındı ve en son Genel Müdür imzalı bir yazı aldım.Yazı şu şekildedir;............Teftiş kurulunun inceleme raporuna istinaden daha dikkatli görev yapmanız hususunda, yazılı olarak uyarılmanıza karar verilmiştir.
Aldığım bu uyarının benim için sonuçları ne olur? Sicil dosyamda yer alacak mı? Aldığım bu yazı, DMK'nda yer alan disiplin cezalarından biri olan uyarma cezası anlamına mı gelmektedir? Yazıda ceza ile ilgili bir ifade geçmediği için bilginize başvurmak istedim.
İlginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun "Siciller" başlıklı bölümünde (109 ila 121 inci maddelerinde), sicillere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sicil raporlarını verecek amirlere ilişkin olarak mezkur kanunun 112 nci "Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 121 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.
Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali ve Kaymakamlardır.
Ancak, birden fazla ilde faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmış olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu'nca belirlenir."
hükmü yer almaktadır. Belirtilen hüküm gereğince Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Yönetmeliğin "Özlük Dosyası" başlıklı 6 maddesinde "Her memur için kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada memurun adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, sınıfı, derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmetiçi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) men'i muhakeme veya beraat kararı; sağlık durumuna, görevden uzaklaştırma, yaptığı fahri hizmetler, aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir parçası sayılır; gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir."
denilmektedir.

Anılan Yönetmeliğin "Sicil Dosyası" başlıklı 7 nci maddesinde "Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına sicil amirlerince düzenlenen gizli sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları, (Değişik: 25/9/1989 tarih ve 89/14578 sayılı B.K.K., R.G. 1.11.1989 tarih ve 20329) mal beyannameleri, vali ve kaymakamlarca düzenlenen ek sicil raporları konulur."hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.

Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Bir fil ve hale ilişkin zaman aşımı sürelerine ilişkin olarak daha önce yayınlamış olduğumuz ayrıntılı haber için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1- Sözkonusu uyarı yazısı her şeyden önce bir disiplin cezası değildir.
2- Sicil Yönetmeliği uyarınca Devlet memurun sicil dosyası bir de özlük dosyası bulunmaktadır.
3- Sicil Yönetmeliğinin 7 maddesi hükmü uyarınca uyarı yazılarının sicil dosyasına konulmaması gereklidir. Uyarı yazıları özlük dosyasında bulunması doğru olur.
4- Uyarı yazılarının sözkonusu fiillerin tekrarında ve sicilinizin doldurulmasında olumsuz etkisi olacağı söylenebilir.
5- Anılan fiil ve ya da hal için üzerinden 3 sene geçmesi sebebiyle artık disiplin cezası verilemez.

Memur hakkında tutanak tutulduğunda, kaç gün içinde soruşturma açılmalıdır?

Bu soru 94,271 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?