30 günlük rapora bağlı hastalık izninde, göreve dönmeden tek hekimden 10 günlük rapor alınabilir mi?

16/07/2008 00:25:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar ben rapor hakkında bir şey sormak istiyorum. Memur 30 günlük heyet raporunu kullanırken raporu bitmeden tekrar 10 günlük tek hekim raporu alabilir mi? Teşekkürler

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun hastalık izini başlıklı 105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
izin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır."
ve "iyileşme halinde göreve dönüş" başlıklı 106 maddesinde "105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar." ve "raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik" başlıklı 107 nci maddesinde de "Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ile Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirtilir." hükümleri yer almaktadır.

Anılan 107 nci madde hükmü uyarınca Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik 30.12.1980 tarih ve 8/2175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 6.2.1981 tarih ve 17243 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin Hastalık İzni Süreleri başlıklı 3 üncü maddesinde "Hastalık raporlarında;
a) Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 nci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar,
b) Tek hekim 20 güne kadar,
c) İkinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar,
d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları, o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında tesbit edilmiş süreler kadar,
Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.
Ancak (c) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık Müdürlüğünce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur."
denilmektedir.

"Hastalık izninin sonunda iyileşmeme hali" başlıklı 4 üncü maddesinde de "3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.
Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.
Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.
İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır."
hükmü yer almaktadır.

Ayrıca mezkur yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde ise "Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 ncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 ncü maddenin (c) fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de gözönünde bulundurulur.
" ve "Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.
Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.
İkinci fıkrada belirtilen sebeplerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır."
hükümleri bulunmaktadır.

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez." yer alan hüküm uyarınca tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinde belirtilen sevk zincirine uyulması ve bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar uyulması halinde hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi zorunludur.

Sevk zincirinin açık bir şekilde yeniden tespiti hususunda daha önce yayımlanan http://www.memurlar.net/haber/30189/ habere bakılabilir.

Konuya ilişkin Soru cevap bölümünün "Tedavi" başlığına bakmak için tıklayınız.

Hastalık İzni başlıklı kategori için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1-Rahatsızlığı sebebiyle Sağlık Kurulu Kararı ile 30 gün istirahatı uygun görülen ve hastalık izni kullanmakta olan devlet memurunun, rahatsızlığın yeniden nüksetmesi veya başka bir rahatsızlığı sebebiyle "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" hükümlerine uymak suretiyle sevk almak suretiyle muayene ve tedavi olmasına ve sonucunda muayene ve tedavi eden hekimin ihtiyaca binaen 10 günlük istirahata öngörmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

2-Yıl içerisinde tek hekimden alınan raporların toplamı 40 günü geçmesi halinde raporun İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

3- Göreve başlamada yeni rapor alınmasının mümkün olduğuna ilşkin olarak daha önce yayımlanmış bulunan ayrıntılı haber için bakınız.

Rapor bitiminde göreve başlamadan yeniden sevk alıp rapor almak mümkün müdür?

Bu soru 43,439 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?