Mühendis, 4/B bağlamında, 'teknik personel' sayılır mı? Bu durumda, ek iş yapabilirler mi?

20/09/2008 00:39:00
Yazdır

Soru

-------------------------------------------------
6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 8'inci maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)." hükmü yer almaktadır.
-------------------------------------------------
Soru: Burada belirtilen teknik personel ifadesi "mühendisleri" kapsıyor mu? Eğer kapsıyorsa, belediyede çalışan bir mühendis, ek iş yapabilir mi?

Cevap

Belediyelerde 4/B statüsünde istihdam edilen mühendisler ek iş yapabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin ( B) bendinde "Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.
Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır."
hükmü yer almaktadır.

Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Esasların 3.2.1982 tarih ve 8/4250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 8 inci maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)"denilmektedir.

Anılan hüküm ile sözleşmeli personelin dışarıda kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır.

Ancak sözleşmeli personelden;
1-Avukat,
2-Dava vekili,
3-Günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim,
4- İlçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel,
5-657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel,
6-Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler,
belirtilen yasak kapsamı dışında tutulmuşlardır.

Mühendisler 657 sayılı Kanun 36 maddesi ile belirtilen teknik hizmetler sınıfı ile190 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde Teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca, mühendisin "teknik personel" kavramı içine girdiği aşikardır. Bu nedenle, yalnızca ilçe ve bucak belediyelerinde görevli 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli mühendislerin dışarıda kazanç getirici faaliyetlerde bulunması yasağı kapsamında olmadıklarından dışarıda ek iş yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 20,126 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?