Geçici görevli olunan yere sürekli görevle atanan memurların mehil müddeti...

12/11/2008 14:34:00
Yazdır

Soru

Süreli veya süresiz olarak geçici görevle çalışan memurun. Geçici görevli bulunduğu yere 657s K . 62.maddesine göre atamasının yapılması halinde 15 günlük mehil süresini kullanabilir mi?
Cevaplarsanız memnun oluruz.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 inci maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
(Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
" denilmektedir.

Anılan hüküm uyarınca; aynı veya başka yerlerdeki görevlere atan memurların kullanacakları mehil müddeti belirtilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, "Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi," ifadesi uyarınca mehil süreleri geçici görevin bitiminde kullanılması gerekmektedir.

Mehil süreleri Devlet memurunun ikametgahını taşıması ve eski görev yerindeki kişisel işlerini tamamlaması için verilmiş bir süredir. Memur bu sürede evini taşıyacak, aboneliklerini kapatacak, atandığı yeni yerde abone olacak, çocuklarının yeni okullarına kayıtlarını yapacak ve bunun gibi sayılmayan diğer işlerini tamamlayacaktır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;
1-Devlet memurunun geçici görevli olduğu yere atanması halinde de mehil müddeti kullanması gerekmektedir.
2-Mehil müddeti geçici görevin bitim tarihinde başlayacaktır.
3-İdarenin geçici görevle atanan memuru sürekli görevle ataması halinde geçici görev onayının iptal edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak geçici görevli olunan yere sürekli görevle atanan devlet memuru zikredilen mevzuat çerçevesinde mehil müddeti kullanacaktır.

Bu soru 21,882 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?