Emekli maaşına haciz gelir mi?

09/02/2009 12:37:00
Yazdır

Soru

Röntgen teknisyeni bir arkadaşım psikolojik nedenlerle malülen emekli oldu. Borçları yüzünden emekli ikramiyesi icra ile alındı .emekli maaşında ise gene icra kesintisi
var. vede çok mağdur bir durumda , Malülen emekli olanların yada tüm emeklilerin maaşında kesinti olamıyacağını söyleyenler oldu . Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.

Cevap

2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93 üncü maddesinde "Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

İcra ve İflas Kanununun 356 ncı maddesinde "Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.
Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır. Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya amir hakkında istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir." Hükümlerinin yer aldığı görülmektedir.

Sonuç: Kişilerin, icra dairelerince verilmiş olan icra takiplerine ilişkin kararların iptali amacıyla, 5510 sayılı Kanunda yer alan hükme istinaden, İcra Dairelerinden yeni bir karar alınması yönünde girişimde bulunmaları gerektiğini düşünmekteyiz.


ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

"Emekli maaşına haciz gelir mi?" sorusuna ilişkin olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yeni bir düzenleme yapılmış bulunmaktadır. 28.2.2008 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 32 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasına ?Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.? Hükmü ilave edilmiş, bu değişiklik yayımı tarihinden geçerlilik kazanmıştır.

Bu değişiklik ile 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi birinci fıkrası:

?Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı

MADDE 93- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.? Hükmüne göre, ilgililerden mavafakat alınmadan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilemeyeceği, hacize ilişkin karar var ise icra müdürü tarafından reddedileceği. anlaşılmaktadır

Bu soru 56,625 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?