Memurun, görevde yükselme ile atanılan şef kadrosuna gitmeme hakkı var mıdır?

15/07/2009 09:25:00
Yazdır

Soru

Diyanet İşleri Başkanlığında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmaktayım. Başkanlığımızca açılan Görevde Yükselme Sınavına Katılıyorum. Sorum şu. Yapılan ilanda Şeflik Sınavını Kazananların Atamaları Kesinlikle İptal edilmeyecektir. denilmektedir. Ben imtihanı kazansam ve atanmak istemesem beni zorla atayabilirler mi? Yani atama onayım iptal edilebilir mi? yoksa kesinlikle atandığım yere gitmek zorunda mıyım?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi? başlıklı 76 maddesinde ?Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.?hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca kurumlar memurların rızası aranmaksızın görevlerini ve görev yerlerinin değiştirilmesi işlemini gerçekleştirmeleri mümkün bulunmaktadır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Görevde yükselme ile müdür olan kişi sadece 1 ay çalışırsa, bu müdürlük kazanılmış hak olur mu?

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun ?Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi? başlıklı 62 inci maddesinde ?İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.? ve ?İşe başlamama halinde yapılacak işlem? başlıklı 63 üncü maddesinde de ?Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.? hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

İdare, atanacağınız yeri öğrenmeniz ve sınavdan doğan haklarınızdan safı nazar etmeniz halinde, isterse atamanızı yapmayabilir. Bu durum idarenin takdirindedir. İdare Takdir yetkisini objektif olarak ilan etmekle, nasıl kullanacağını beyan etmiştir. Akside davranış yargı yolunu doğuracağı açıktır.

Görevde yükselme sınavına girip kazandıktan sonra atandığınız yere gidip başlamanız gerekmektedir. Başlamamanız halinde hakkınızda 657 sayılı Kanunun Mezkur 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

Bu soru 26,874 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?