Adi malullük aylığı alan yeniden memur olduğunda maaşı kesilir mi?

12/10/2009 00:07:00
Yazdır

Soru

emekli sandığından 01.03.2008 tarihinde adi malulen emekli oldum.

sgdp ödeyerek tekrar ssk lı olarak çalışabilirmiyim.çalışırsam emekli maaşım kesilir mi?

Cevap

ADİ MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA OLAN BİR DEVLET MEMURU EMEKLİSİNİN BU AYLIĞI HANGİ DURUMDA KESİLİR? konusunu EMEKLİ VE ADİ MALULLÜK aylığının kesilme halleri ile birlikte anlatacağız.

Adi Malüllük Aylığı: 10 yıldan fazla hizmet süresi olan ve vazifelerini yapamayacak duruma giren devlet memurlarına emeklilik statüsünde ödenen aylık olmaktadır.

Adi malüllük aylığı alan kişi devlet memuru olur ise aylıkları kesiliyor.

Adi malullük aylığı alan devlet memurluğu hizmeti sona eren kişinin bu aylığının kesilmesi ancak yeniden devlet memuru olması halinde mümkün olacağı anlaşılmaktadır.

Bu değerlendirmemizi, 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine istinaden yapmaktayız. Söz konusu madde metninde; ? Madde 99 ? Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan; hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, aylıklarının tamamı, bu vazifelere tayinleri tarihini takibeden ay başından itibaren kesilir.? Hükmü bulunmaktadır.

Emekli aylığı alan kişi devlet memuru olur ise aylıkları kesiliyor.

Aynı şekilde, hizmet süresini tamamlamak suretiyle emekli aylığı alan bir kişinin de aynı konumda devlet memuru olması halinde emekli aylıkları kesilmektedir.

Adi malüllük aylığı alan kişi sigortalı çalışır ise aylıkları kesilmiyor.

Ancak, adi malüllük aylığı almakta olan bir kişi ile emekli aylığı almakta olan bir kişinin sigortalı olarak kamuya ait kurumlarda sosyal güvenlik destek primi veya tam prim ödenerek görev alması halinde aylıklarının kesilmesi açısından önemli bir fark bulunmaktadır. Bu farklılık, 27.4.2005 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 30. maddesi ile ortaya konduğunu görmekteyiz.

Madde Metni:

?Madde 30- Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

Hakkında uygulanmaz.?

Madde metnine göre değerlendirmemiz:

- ADİ MALÜLLÜK AYLIĞI ALANLARIN genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait yerlerde görev almaları halinde adi malullük aylıklarının sosyal güvenlik destek primi veya tam prim ödenmiş olsa bile kesilmeyeceğini,

- EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait yerlerde görev almaları halinde emekli aylıklarının kesilmesi gerektiğini,

söylememiz doğru bir yaklaşım olacaktır.

NOT: Ayrıca, adi malüllük aylığı alanlar ile emekli aylığı almakta olanların tamamen özel bir yerde çalışması halinde her iki aylığın da kesilmeyeceği bu yasal hükümlerden ortaya çıkmaktadır.

Bu soru 23,780 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?