Saymanlar, amirlere verilen ek ödeme zammından yararlanabilir mi?

05/03/2010 16:33:00
Yazdır

Soru

Değerli Arkadaşım...
Ben ...belediyesinde sayman olarak 3. derecede görev yapmaktayım. 12 Ocak 2010 tarihli 27460 sayılı resmi gazetede yayınlanan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kısmında yer alan geçici madde 1 de yer alan durum gereği tarafıma da zam uygulamasının yapılması düşüncesindeyim.
"17.04.2006 tarihli ve 10344 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ekli 8(ıı) sayılı cetvelinin (a) bölümü ile (ııı) sayılı cetvelin (b) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı %100 olarak, (ııı) sayılı cetvelin (f) bölümünde yer alan alanlar için %90 olarak uygulanır." ifadesinden dolayı tarafımın bu zam oranında istifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Belediyemizde bulunan 3 dereceli kadroda ihdas olmamdan dolayı; yukarıda bahsedilen bakanlar kurulu kararının grup 13 te bulunan 3 dereceli sayman kadrosunun karşılığını alıp alamayacağım konusunda tarafımı en kısa sürede bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi

12 Ocak 2010 tarihli ve 27460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6/1/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Karının 3 üncü maddesinin (b) bendi ile 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere; bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlardan 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelinin "(A)" bölümü ile (III) sayılı Cetvelin (B) bölümünde yer alanlar için ek ödeme oranı %100 olarak, (III) sayılı Cetvelin (F) bölümünde yer alanlar için %90 olarak uygulanır."

12 Ocak 2010 tarihli ve 27460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzeleme "makam tazminatından yararlananlar hariç olmak üzere; bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, il müftüsü, il müftü yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, ilçe müftüsü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlar" için geçerli olup, bu gruplarda bulunan diğer unvanlar için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca sayman unvanlı kadro görevli memurların; 6/1/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Karının 3 üncü maddesinin (b) bendi ile yapılan değişiklikte unvanlarının bulunmaması sebebiyle faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu soru 11,361 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?