Epilepsi hastası 4/B'li olabilir mi?

23/05/2010 17:02:00
Yazdır

Soru

Epilepsi hastası olduğumdan devlet hastanesinden vergiden muaf olmak için özürlü raporu alacağım. 4/B'li olarak çalıştığımdan bu raporun işimde sorun çıkartabilme ihtimali var mı? Yani rapor aldığımdan işime son verilebilinir mi? Ayrıca vergiden muaf olmak için rapor derecesinin kaç olması gerekiyor?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin ( B) bendinde "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik 26.06.2009-5917/47. madde)Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların; Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, (...) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, tabip veya uzman tabiplerin ; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının; bu Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (Ek paragraf: 4/4/2007-5620/4 md.) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler (Değişik 26/06/2009-5917/47. madde) pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Esasların değişik 12 inci maddesinde "Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 nci bendlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.
Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye'de herhangi bir tıp fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre onaylanmış bulunması zorunludur.
(Değişik: 6/12/1993-93/5097 K.) Özel Kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer."hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5,6 ve 7 inci alt bentlerinde "4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak." hükmü yer almaktadır.

4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeyi, kurum özel şart olarak belirlememiş olması halinde akıl hastalığı olmayan epilepsinin engel olmayacağı değerlendirilmektedir.

31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık indirimi;
- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira, ( 2010 yılı için 680 TL.)
- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira, (2010 yılı için 330 TL.)
- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 liradır.(2010 yılı için 160 TL.)
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir." hükmü yer almaktadır.

6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 18/3/1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca;
1-Çalışanların çalışma gücünü kaybettiklerine dair belirtilen 193 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca rapor almaları halinde sakatlık indiriminden faydalanmak suretiyle daha az vergi ödemeleri mümkün bulunmaktadır.
2- İndirimden faydalanmak için Mer'i mevzuat uyarınca en az % 40 oranında özürlü raporu almaya bağlanmış bulunmaktadır.
3- 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeyi kurum özel şart olarak belirlememiş olması halinde akıl hastalığı olmayan epilepsi raporu sebebiyle görevinize son verilemeyeceği değerlendirilmektedir.
4- Epilepsi hastalığı nedeniyle mevzuata uygun olarak alacağınız % 40 ve üzeri özürlü raporu ile sakatlık indiriminden faydalanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bu soru 19,340 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?