Promosyon genelgesine aykırı hareket eden kaymakam hakkında ne yapılmalıdır?

26/09/2010 00:11:00
Yazdır

Soru

ilçemizde kaymakamlık tarafından iş bankası ile anlaşma yapıldı.
yapılan anlaşmada ilçe kaymakamı başkanlığında 8 daire amiri ( meb, tapu, nüfus, mal müdürü, emniyet, müftülük, tarım, özel idare) ve banka bir komisyon oluşturdu.
1. ilçe kaymakamının tüm kurumları alarak böyle bir anlaşma yapma hakkı var mıdır?
2. oluşturulan komisyona sendika dahil edilmedi, bu durum olabilir mi?
3. yapılan protokolde anlaşmaya varılan promosyon peşin ödenir maddesi var ama 3 ay olmasına rağmen personele ödeme yapılmadı.banka biz kaymakamlığa ödedik diyor. Promosyonların personele ne zaman ödenmesi gerekir?
4. meb de çalışan tüm arkadaşlar hak ediş hakkımız ödenmeği için (6 ay sonra ödeneceği söyleniyor) olarak bu anlaşmayı iptal ettirmek istiyoruz.ne yapmamız gerekiyor?

Cevap

Promosyon Dosyası

20 Şubat 2004 tarih ve 25379 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Aylık ve Ücret Ödemeleri" 6 sıra no Genel Tebliği ile kamu görevlilerine aylık ve ücretlerin ödenmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin Aylıkların Bankalar Vasıtasıyla Ödenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar bölümünün (A) bendinde "Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödetilmesi esastır.
İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkanları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.
Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir." denilmektedir.

Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkânlar da sağlanabilmektedir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü banka promosyonlarına ilişkin 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı genelgelerinin 4 Ağustos 2008 tarih ve 2008/18 başbakanlık Genelgesi ile değişik 5 inci fıkrasında "Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir." denilmektedir.

2007/21 Başbakanlık Genelgesi

2008/18 Başbakanlık Genelgesi

Kamu kurumlarında istihdam edilen işçi, memur, sözleşmeli personel ve geçici personel vb. diğer personele ödenecek olan aylık ve ücretleri bakalar marifeti ile ödenmektedir.
Banka ile kamu kurum ve kuruluşları arasında promosyon sözleşme görüşmeleri Promosyon İhale Komisyonu tarafından yürütülmesi gerekmektedir.
Komisyon 3 kişiden oluşmaktadır.
Bu komisyon;
1-İlgili Biriminin Harcama Yetkilisi,
(Bu üye 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 31.maddesine göre belirlenen yetkilidir.)
2-Yetkili Sendikadan Bir Üye,
Yetkili sendikadan üye seçilebilmesi için; söz konusu birimdeki tüm sendikalara üye personel, söz konusu birimdeki çalışan sayısının en az % 10'u kadar olmalıdır.
3-Kamu Çalışanı Bir Üye,
Merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar uyarınca;
1- Tüm ilçede görevli kamu çalışanları için bir promosyon sözleşmesi yapılması mümkündür.
2- Banka ile yapılacak Promosyon sözleşmesi Başbakanlık genelgesinde belirtildiği gibi 3 kişiden teşekkül etmesi ve 1 üyesinin de sendika temsilcisi olması gerekmektedir.
3- Protokolde peşin ödeme maddesi var ise genellikle ilk aylığın bankaya yatması müteakip kişinin hesabına yatması gerekmektedir.
4- Yapılan promosyon sözleşmesinin fesih edilmesi sözleşmeye uymamaya bağlıdır. Banka sözleşmeye uyduğunu iddia etmektedir.
5- İdare Sözleşme Komisyonunda ve dağıtımda mevzuata ve Başbakanın yazılı emrine aykırı hareket ettiği görülmektedir. İlgiliyi idari olarak İçişleri bakanlığı Teftiş Kurulu ve Başbakanlık teftiş kuruluna şikayet etmek mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Promosyon konusuna ilişkin daha önce yayımlanmış görüşler için bakınız:
İlçede bir banka varsa ve promosyon vermiyorsa, memurlar ne yapmalıdır?

Askerden dönen memur, daha önce verilen promosyon paralarının dağıtımından yararlanır mı?

Bu soru 13,683 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?