Uzman erbaşların emeklilikleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?

11/03/2011 16:33:00
Yazdır

Soru

19.01.1980 doğumluyum ilk defa 1998 yılında SSK lı olarak işe başladım ve 1998 yılından 210 gün SSK primim var.

Askerlik borçlanmamı yatıramadım.

07.03.2002 Yılında TSK lerinde uzman çavus olarak işe başladım.

Fiili Hizmet Zammına hak sahibiyim.

Sizin hesaplama programınız ile benim kurumumun hesaplama programı arasında dağlar kadar fark çikiyor.

Size sorum şu;

1. Emeklilik tarihim nedir?

2. Emekli maaşinı ne zaman hak edebilirim.

3. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre uzman çavuslarin meslekteki yaş hadleri en fazla 45 yaşina girdikleri yıla kadardır.

Yeni kanunumuz (3269) ile bu yaşinda emekli olamayan Uzman Erbaşlar emekli maaşinı hak ettikleri tarihe kadar TSK, MSB veya başka kurumlarda 657 ye tabi olarak Sivil Memur olarak istihdam edilir. Hükmüne amırdir.

4. Ben TSK'den uzman çavus olarak mı, yoksa sivil memur olarak mı emekli olacağım?

5. Sağlık şartlarım el verir emeklilik zamanıma kadar sözleşme yenileyebilme şansım olurda sivil memurluğa geçebilirsem. Emekli maaşi almaya hak ettiğim tarihte emekli olmak zorundamıyım.

6. TSK'di sivil memurluğun yaş haddi nedir? Ben sivil memurluğa geçtiğimde bu yaşa kadar çalisabilirmiyim?

7. Askerlik borçlanma mı yatırmamın bana ne gibi faydası olur?

Vereceğiniz cevap onbinlerce kişiye ışık olacaktır.

Şimdiden teşekkür eder. Saygılarımı sunarım.

Cevap

Uzman erbaşların emeklilikleri hangi esaslara göre yapılmaktadır? İlgili Kanunlarda hangi hükümler yer almaktadır? Bu hükümlerin uygulaması nasıl olacaktır?

Bu konuları açıklamamızdan sonra sorunuzu, ilgili hükümlere göre değerlendirmek suretiyle cevaplayacağız.

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda önemli değişiklikler yapılmış ve sözleşmelerinin bitiminde emeklilik şartlarını elde edemeyen uzman erbaşlara sosyal güvenlik haklarının verilmesi amacıyla, hizmet ve yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe kadar devlet memuru olarak çalışmaları yönünde önemli bir değişiklik yapılmıştır. 19/06/2010 tarihli ve 6000 sayılı ?Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete sayısı: 30 Haziran 2010, 27627 sayılı ) metnini görmek için tıklayınız. ??????????.

6000 sayılı Kanunla birlikte 3269 sayılı Kanunun ilgili hükümleri;

1- Madde 5 ?

Uzman erbaşlar; iki yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlar ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. (Değişik ikinci cümle: 19/6/2010-6000/26 md.) Bunlardan;

a) İstihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların,

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlardan istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerden, istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşıyanların,

müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. (Ek cümleler: 19/6/2010-6000/26 md.) Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu fıkra uyarınca atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Bu yaş sınırının beş yıl fazlası uzman erbaşların askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman erbaşlar yaşı en genç olanlardan başlamak üzere hizmete çağrılabilirler.

2- Madde 10 ?

(Değişik birinci fıkra: 11/6/2008-5768/4 md.) Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, sıhhi arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Uzman erbaş emeklileri ile harp malûllüğü, vazife malûllüğü veya adî malûllük aylığı bağlanarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malûllüğünü gerektiren nedenlerden dolayı vefat edenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci ve 70 inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler.

Uzman erbaşlardan;

a) Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde Kanunda belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle sözleşmeleri sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen süre kadar ve on yılı geçmemek üzere,

b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmeleri yenilenmeyenler ile istihdam edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesi feshedilenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ise Türk Silâhlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet edilen sürenin yarısı kadar ve beş yılı geçmemek üzere,

(Değişik son paragraf: 11/6/2008-5768/4 md.) Muayene ve tedavi hizmetleri asker hastanelerinde, asker hastanelerinin bulunmadığı garnizonlarda ise garnizon komutanlıklarından sevk alınmak şartıyla kamu sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak verilmeye devam edilir. Bunların sağlık giderleri Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı doğanlar, bu hakları mevcut olduğu sürece bu maddeye göre sağlanan sağlık hizmetlerinden ve asker hastanelerinden yararlanamazlar.

(Ek fıkra: 11/6/2008-5768/4 md.) Görevde iken işledikleri ve 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlardan, yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, karar kesinleşme tarihinden itibaren asker hastanelerinden veya kamu sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlanmalarına son verilir.

(Değişik fıkra: 11/6/2008-5768/4 md.) Sözleşmeleri sağlık nedeniyle sona erenlerden; sözleşmelerinin sona ermesine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine devam edilenlere, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla on iki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin almış oldukları net maaşların (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve yabancı dil tazminatı hariç) 2/3'ü her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenir. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Ancak, sözleşme sona erme tarihinden itibaren on iki ay içerisinde sözleşmenin sona ermesine neden olan sıhhî arızasından dolayı, 5434 sayılı Kanuna göre malûllük aylığına hak kazananlara, hak kazandıkları tarihten itibaren söz konusu yardım kesilir.

3- Madde 16 ?

Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak Kanuna ekli Ek-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık verilir. Uzman çavuşlar 10 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11 inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar. Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır. Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre, tayın bedeli 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenir. Uzman erbaşlardan uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere Silâhlı Kuvvetler hizmet tazminatına ilâve olarak, bu hizmetlerde görevlendirilen ve aynı uçuş, dalış ve atlayış hizmet süresinde bulunan astsubaylara 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun esaslarına göre hizmet yılları itibarıyla ödenen uçuş, dalış ve atlayış tazminatlarının % 30'u tutarında aylık uçuş, dalış ve atlayış tazminatı ayrıca ödenir. Uzman erbaşlar mevcut hükümler dahilinde, Millî Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait konutlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından da istifade ederler. Tutuklanan, firar veya izin tecavüzünde bulunan ve cezası infaz edilmekte olan uzman erbaşların aylık, ödenek ve tazminatları hakkında 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilir. Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilâve edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez. İkramiyelerden; damga vergisi hariç, vergi kesilmez. Emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmez ve bunlar hakkında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silâhlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir ve bunlara ikramiye ödenmez. Astsubay nasbedilenlere de ikramiye verilmez. Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığı veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.

(Değişik dördüncü fıkra: 19/6/2010-6000/29 md.) Asgari dört yıl fiili hizmetlerini, komando birliklerinde komando olarak veya kadro görev yeri sadece yüzer birliklerde bulunan sınıflarda tamamlamış olan uzman erbaşlar ile uzman erbaşların istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında uzman erbaşlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, ihtisas sahibi olduğu diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilirler veya başka bir sınıfta istihdam edilebilirler. Bu durumda olan uzman erbaşların ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvetleri değiştirilebilir. 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen uzman erbaşlar, istihdam edildiği kadro görev yerinin herhangi bir nedenle kaldırılması veya bu kadrolarda uzman erbaş istihdam edilmesine gerek kalmaması durumlarında, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlık niteliklerine uygun diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş kadro görev yerlerine atanabilir. Bu fıkra uyarınca atanan, kuvvet veya sınıf değişikliği işlemine tabi tutulan uzman erbaşlar, sözleşmenin feshini isteyebilir. Bu şekilde sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşların istekleri kabul edilir ve bunlara bu Kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.

Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tâbi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmaz.

(Ek fıkra: 11/6/2008-5768/6 md.) Görevde iken işledikleri ve 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlara, yargılama sonuçlanıp kesinlik kazanıncaya kadar ikramiye ödemesi yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri ikramiye ödenir. Yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlara ise ikramiye ödemesi yapılmaz.

Vefat eden uzman erbaşların dul ve yetimlerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanamaması durumunda, bu Kanun esaslarına göre hesaplanacak ikramiye kanunî mirasçılara aynen ödenir.

4- Madde 17 ? Uzman erbaşlar, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen fiili hizmet süresi zammından yararlanırlar.

Emeklilik şartlarını taşıma koşulları:

Emeklilik koşullarını taşımak yönünden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu hizmetleri bulunanların 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre gerekli koşulları taşımaları gerekmektedir.

Bu koşullar nedir?

Emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulunulması için genel olarak;

A)

- 8.9.1999 tarihinden önce devlet memuru olarak göreve girenlerden kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları,

- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 205 inci maddesinde belirlenen esaslara göre 23,05,2002 tarihine (15,06,2002 tarihine kadar olan hizmetler) kadar olan hizmet sürelerine karşılık bulunacak olan yaş gruplarını tamamlamaları,

gerekli olmaktadır.

Bu gruptakilerin gerekli olan yaş hesaplamasında fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklar grubunda bulunanların elde ettikleri fiili hizmet süresi zamları da esas alınmakta, ayrıca emekli olacakları tarihe kadar toplam olarak hak ettikleri fiili hizmet süresi zamlarının tamamı bu yaş gruplarından ayrıca indirilmek şekliyle kesin emeklilik tarihleri bulunmaktadır.

Ancak, emeklilik yaşının bulunmasında kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını dolduracakları tarihe kadar hak edecekleri fiili hizmet süresi zammının da yıl, ay ve gün olarak 15.6.2002 tarihindeki toplam hizmetlerine dahil edilerek yaş hesaplaması yapılmakta, bu yaş grubunun bulunmasından sonra kişilerin emekli olacakları tarihe kadar hak edecekleri toplam fiili hizmet süresi zammının tamamı tespit edilen yaş grubundan indirilmektedir.

B)

8,9,1999 tarihinden önce herhangi bir şekilde çalışmaları bulunmayan ve bu tarihten sonra ilk defa göreve girenlerden kadın ve erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları, kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bu gruptakilerin tamamı 58 veya 60 yaşa tabi olmakla beraber hak ettikleri fiili hizmet süresi zammının ise en fazla 3 yılı bu yaşlardan ayrıca indirilmektedir. Bu konudaki yasal mevzuat 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinde bulunmaktadır.

3269 sayılı Kanun değişiklikleri ile birlikte;

Uzman erbaşlar, bu görevlerini en fazla 45 yaşına kadar yapmaktadırlar.

Uzman erbaşlar da diğer memurlar gibi 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi olmaktadırlar.

Uzman erbaşlar, bu görevlerinde bulundukları müddetçe her yıl hizmet sürelerine karşılık 3 ay fiili hizmet süresi zammı elde etmektedirler.

Uzman erbaşların emekli olabilmeleri için fiili hizmet süresi zamları ile birlikte 25 hizmet yıllarının bulunması, 8,9,1999 tarihinde önce kayıtlı ve prim ödenen çalışması bulunanlar 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205?de açıklanan yaş gruplarından hangisine giriyorsa bu yaş grubunu, bu tarihten önce kayıtlı ve prim ödenen çalışması bulunmayanlar 60 yaş grubunu tamamlamaları gerekmektedir.

Uzman erbaşlık sözleşme süreleri bitenlerden hizmet ve yaş grubunu tamamlamayanlar, hizmet ve yaş grubunu tamamlayacakları süre kadar Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara, Deniz veya Hava Komutanlığında yer alacak kadrolarda devlet memuru olarak görev yapabileceklerdir. Bu durum daha önce sözleşmeleri bitiminde sosyal güvenlik haklarını alamayan uzman erbaşlar için önemli bir konudur.

Ayrıca, sağlık nedeniyle bu görevlerini yapamayanlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre malullük hükümleri uygulanmaktadır.

Değerlendirmelerimizden sonra sorularınızı aşağıdaki şekilde cevaplamaktayız.

1. Emeklilik tarihim nedir?

15,3,2002-15.6.2002 arası astsubay hizmet süreniz 3 ay,

3 ay süreye 23 gün fiili hizmet süresi zammı,

7 ay sigortalı süreniz

15,6,2002 tarihinden 45 yaşınızı dolduracağınız tarih olan 19,1,2025 tarihine kadar görev yaptığınız süreye bağlı olarak kazanacağınız fiili hizmet süresi zammı 4 yıl 6 ay 6 gün,

Yaş grubunuzda esas alınacak süre toplamınız, 5 yıl 4 ay 29 gün olarak hesaplanmaktadır.

25 hizmet yılınızı tamamlayacağınız kalan süreniz 19 yıl 7 ay 1 gün,

5434 sayılı Kanunun geçici madde 205 ? n) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 52, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 56 yaşını,? hükmüne göre sizin 56 yaş grubuna girdiğiniz ortaya çıkmaktadır.

19,1,1980 doğum tarihinize göre 56 yaşınızı 19,1,2036 tarihinden 45 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar kazanacak olduğunuz 4 yıl 6 ay 29 gün fiili hizmet süresi zammı çıkarıldığında, emekli olacağınız tarih 20,6,2031 tarihi olacaktır.

Hesaplamamıza göre, uzman erbaşlıktan 45 yaş nedeniyle ayrılacağınız 19,1,2025 tarihinden sonra 6 yıl 5 ay, devlet memuru olarak görev yapmanız gerekecektir.

2. Emekli maaşinı ne zaman hak edebilirim.

Emekli maaşınızı fiili hizmet süresi zammı ile birlikte 25 hizmet yılınızı ve yaş grubunuzu doldurduğunuz tarihte hak edebilirsiniz.

3. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa göre uzman çavuslarin meslekteki yaş hadleri en fazla 45 yaşina girdikleri yıla kadardır.

Yeni kanunumuz (3269) ile bu yaşinda emekli olamayan Uzman Erbaşlar emekli maaşinı hak ettikleri tarihe kadar TSK, MSB veya başka kurumlarda 657 ye tabi olarak Sivil Memur olarak istihdam edilir. Hükmüne amırdir.

4. Ben TSK'den uzman çavus olarak mı, yoksa sivil memur olarak mı emekli olacağım?

3269 sayılı Kanun uyarınca uzman erbaşlıktan ayrıldıktan sonra devlet memuru olarak görev yapacağınızdan devlet memuru (sivil memur) olarak emekli olmanız gerektiği anlaşılıyor.

5. Sağlık şartlarım el verir emeklilik zamanıma kadar sözleşme yenileyebilme şansım olurda sivil memurluğa geçebilirsem. Emekli maaşi almaya hak ettiğim tarihte emekli olmak zorundamıyım.

3269 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe göre 25 hizmet yılınızı ve 5434 sayılı Kanundaki yaş grubunuzu tamamladığınız tarih itibariyle emekli olunması gerektiği anlaşılıyor. 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar görevde kalma durumunuz görünmemektedir.

6. TSK'de sivil memurluğun yaş haddi nedir? Ben sivil memurluğa geçtiğimde bu yaşa kadar çalisabilirmiyim?

Sivil memurların yaş hadleri, çalışmak istedikleri süre en fazla 65 yaşlarını dolduracakları tarihtir. Bu tarihten sonra devlet memuru olarak çalışamazlar. Ancak 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 de tabi olacakları yaş gruplarını ve kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlayanlar istekleri halinde emekli olabilirler.

Sizin, 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar görevde kalma durumunuz görünmemektedir.

7. Askerlik borçlanma mı yatırmamın bana ne gibi faydası olur?

Askerlik borçlanmasının yapılması, hizmetin önceden doldurulmasına ve yaş grubunun öne alınmasına fayda sağlayabilir. Ancak bu kişilerin durumuyla ilgili olarak da değişebilir.

Bu soru 26,716 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?