1 yılda kaç kez hastalık raporu alınabilir?

12/03/2011 17:11:00
Yazdır

Soru

Bir devlet memuru yılda kaç heyet raporu alabilir? BU YIL 10 GÜN NORMAL RAPOR VE 20 GÜN HEYETT OLMAK ÜZERE İKİ KEZ RAPOR KULLANDIM. Sağlık sorunlarım var ve daha emekli olmama 3 yılım var. Bu yıl normal ve heyet olmak üzere bütün yasal rapor haklarımı kullanmam gerekebilir. Yıllık yasal prosedür ne kadardır. Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 107 inci maddesi ile değişik "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 105 inci maddesinde "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü yer almaktadır.

Yer verilen hükmün 6 ıncı fıkrası hükmü uyarınca yürürlüğe konulması gereken yönetmelik henüz yayımlanmamıştır.

Ancak, şu kadar düzenlenecek yönetmelikte memur 3 defa 6 defa rapor alır gibi bir sınırlama konulamaz. Ancak daha önce olduğu gibi 40 veya 50 günden fazla alınan tek hekim raporları sağlık kuruluna onaylattırılır veya heyet raporu alınır şeklinde bir düzenleme yapılmasını ummaktayız.

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca;

1- Hastalığınız bilinmemekle beraber kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, rapora dayalı hastalık izni almanız mümkün bulunmaktadır.

2- Uzun süreli tedavi gerektirmeyen hastalıklar için ise oniki aya kadar hastalık raporlarına dayalı hastalık izini verilir.

3- Hastalıkların devam etmesi halinde 12ve 18 aylık süreler bir o kadar daha uzatılır.

4- Memurun yıl içerisinde alacağı bir rapor sınırlaması hükümde bulunmamaktadır.

5- Yönetmelik ile belirli süreden fazla alınan doktor raporlarının heyet raporu olması veya onaylatılması yönünde hüküm konulmasının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 93,531 defa okundu. 14 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?