İkamet etme zorunluluğu kalktı, günü birlik gidiş gelen yapan memur harcırah alır mı?

02/05/2011 10:03:00
Yazdır

Soru

25.02.2011 tarihinden itibarin görev yerinde ikamet zorunluluğu kalktığından harcırah kanunun 10. maddesinin 1. bendine göre ikamet adresi bir ilde görev yeri başka bir ilde olan ancak günübirlik gidip gelme imkânı bulunan memura yol gideri ve gündelik ödenebilir mi?

Cevap

Harcırah Kanununun ?Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir? başlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci bendinde ?Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar? harcırah verileceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan Harcırah Kanununun ?Tarifler? başlıklı 3 üncü maddesinde Memuriyet Mahalli?nin ?Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri? şeklinde tanımlandığı görülmektedir.

Kanunda yer alan söz konusu hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Kanunda belirtilen personelin bu kanunda hüküm altına alınan harcırahı alabilmesi için çalıştığı yer (memuriyet mahalli) dışında başka bir yerde geçici (muvakkat) yada daimi olarak görevlendirilmiş olmasının esas olduğu kanunun bütünündün anlaşılmaktadır. Mezkur kanun memuriyet mahallini memurun asıl görevli olduğu yer veya ikamet ettiği yer olarak tanımlamaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 2011 yılında yapılan değişiklik ile her ne kadar memurun görev merkezinde ikamet zorunluluğu kaldırılmış olsa da, memur yada hizmetli asıl görevli olduğu yer dışında ikamet etse bile, kurumlarınca başka bir yerde geçici olarak görevlendirilmediği sürece harcırah alamayacaktır.

Diğer taraftan memurun görev yaptığı yerin esas olduğu dikkate alındığında; görev mahalli olarak her ne kadar Harcırah Kanununda asıl görev yeriyle birlikte ikametgâhının bulunduğu yer görev mahalli olarak tanımlanmış olsa bile, memurun ?ikametgâhının bulunduğu yer? tanımlamasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2011 yılında yapılan değişiklikten önceki memurun görev yerinde ikamet etme zorunluluğu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği, aksi değerlendirmenin Harcırah Kanununun ruhuna aykırı olacağı tarafımızdan düşünülmekte olup, memurun memuriyet mahallinin asıl görev yeri olduğu, memur başka bir yerde ikamet etse bile, memuriyet mahalli dışındı başka bir yerde görevlendirilmediği sürece harcırah hakkının olmadığı kanaatindeyiz.

Bu soru 37,731 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?