Memur; burs alan, parasız okuyan çocuğunu beyan etmeli ve aile yardımı ödeneğinden düşürmelidir

08/05/2011 13:45:00
Yazdır

Soru

Merhaba memurlar net yöneticileri..benim sorum şu: parasız yatılı ve bursluluk sınavını kazanan memur çocuğuna ödenen yardım (15 tl civarı ) kesilir mi ? Kesilirse de bursu aldığı tarihte mi yoksa sınavı kazandığı tarihten itibaren mi kesilir? Yardımlarınız içi tşk ler. Kolay gelsin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "aile yardımı ödeneği" başlıklı 202 maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir." denilmektedir.

657 sayılı Kanunun "Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü" başlıklı 203 üncü maddesinde "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez."ifadesi ile "Aile yardımı ödeneğine hak kazanma" başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ve "Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme" başlıklı 205 inci maddesinde de "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder."hükümleri bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 21/04/2005 tarihli ve 5335 Kanunun 28 inci maddesi ile değişik çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller başlıklı 206 ncı maddesinde
"Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:
1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca;
1- Devlet parasız okuyan ve burs alan öğrenciler için aile yardımı ödeneği verilmez.

2- Aile yardımı ödeneğinin kesilmesi, burs alması ve yatılı okutulmasına bağlanmıştır. Sınava girmek ve yatılı okumayı veya burs almayı hak etmek, aile yardımının kesilmesini gerektirmez.

3- 657 sayılı Kanunun belirtilen 205 ve 206 madde hükümleri uyarınca çocuk, yatılı kalmaya başladığı ve burs almaya bağladığı tarihi takip eden ay başından itibaren, aile yardımı ödeneğinin kesilmesi gerekmektedir.

4- Devlet memuru yatılı kalmaya başlayan ve burs alan çocuğunu mer'i mevzuat gereğince beyan etmeli ve aile yardımı ödeneğinden düşürmelidir.

5- İdare beyan edilmemesi sebebiyle hak sahibi olunmadığı süreler için ödediği aile yardımı ödeneğini geri talep edebilir.

Bu soru 25,885 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?