4/B ve 4924 dışındaki hizmet süreleri, memurlukta değerlendirilir mi?

27/06/2011 11:16:00
Yazdır

Soru

Merhabalar.
4/B sözleşmeli olarak çalışmakta iken 632 sayılı kanun hükmünde kararname ile memur kadrosuna geçiş yapmak üzere dilekçe verdim. Kurumumda aynı unvanda 4/B ve geçici personel statüsünde görev yaptım. İdare geçici statüdeki hizmetlerim memuriyette değerlendirmemektedir.
Hakkımı nasıl arayabilirim?

Cevap

02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04/06/2011tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Sözleşmelilerin kadroya atanmasına imkan veren KHK'nın tam metni

Anılan 632 sayılı Kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmü yer almaktadır.

632 sayılı KHK ile memur kadrolarına atananların yalnız 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memuriyet hizmetinde değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

632 sayılı KHK uyarınca memur kadrolarına atananların aynı veya farklı kurumlarda belirtilen bu iki statü dışında geçirdikleri hizmet sürelerinin anılan hüküm uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Söz konusu 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli statüde dışındaki hizmetlerinizin kazanılmış hak aylık derece kademenizde değerlendirilmesi hususunda genel hükümler uyarınca işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
İdarenin söz konusu hükme rağmen değerlendirme yapması görevi ihmal ve devleti zarara uğratacağı açıktır. Hiçbir idareci böyle bir şeye tevessül etmek istemez.
Geçici statüde geçen hizmetlerin 632 sayılı KHK kapsamında memuriyetten değerlendirilmemesi işleminde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 25,010 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?