Kadroya geçen sözleşmelilerin yıllık izin hakları

20/07/2011 09:02:00
Yazdır

Soru

... Üniversitesinde hemşire olarak çalışıyorum. Ben gecen sene bu günlerde özel bir hastanede işe başladım. Tam 1 yıllık SSK'am yatıyor. G.Antep üniversitesine 15.04.2011 tarihinde işe başladım, özelden direk ayrılıp buraya geldim. 4/B'lı olarak başladım SSK primlerimde ara olmadı yanı, bir senadır kesintisiz yatıyor... 3 4 gün önce de kadroya gectım. Bu sene eski SSK primlerimle birlikte yıllık izin 20 gün izin hakkım var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim 2 yıldır evime gidemiyorum izine ihtiyacım var.

Şimdiden teşekkür ederim siteniz ve çalışma hayatınızda basarılar dilerim sizler sayesinde birçok bilgi ve duyuruları öğrendim ücretli bile yapsanız siteniz kesin bu üye limitlerine ulaşırsınız takdir ediyorum çalışmalarınızı.

Cevap

02/06/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 04/06/2011tarihli ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Sözleşmelilerin kadroya atanmasına imkan veren KHK'nın tam metni

Resmi açıklama: 632 ile kadroya geçenler 'aday memur' değil

Sözleşmeliler, hangi memur kadrolarına atanacak?

Anılan 632 sayılı Kanun hükmünde kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi için yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.
Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 2 inci fıkrasında "Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." ile "Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez." hükümleri yer almaktadır.
Mezkur hüküm ile hizmetin değerlendirilmesinden faydalanabilmek için Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev almak ile memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak mesleklerini özel veya kamu kurumlarında icra etmek, mesleğin icrası için mer'i mevzuat gereğince aranılan şartların taşınması ve sosyal güvenlik kurumuna pirim ödenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca; Devlet Memurları Kanunun uygulamada birliğin sağlanması maksadı ile yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet değiminden "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmiştir.

Yıllık hizmet süresinin hesabına özel sektördeki süreler katılabilir mi?

Yukarıda yer verilen hükümler açıklamalar uyarınca;
1-632 sayılı HKH uyarınca kadroya geçirilen sözleşmelilerin sözleşmeli statüde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu, ve yıllık izinde değerlendirileceği,
2-Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 2 inci fıkrasında uyarınca yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceği ve yıllık izinde değerlendirileceği,
3-657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde hizmetinizin 1 yılı aşması ve idarenin takdiri ile yıllık izin kullanılabilmesini mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bu soru 48,527 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?