Görevde yükselme sınavı kapsamında, boş olan kadroların tamamının ilan edilmesi gerekmez mi?

27/07/2011 23:21:00
Yazdır

Soru

İçişleri bakanlığı merkezde ve taşrada boş olan kadrolarına atama yapmak üzere görevde yükselme sınavı açmıştır.
Sınav duyurusundan 1 ay kadar önce taşrada, büyükşehir kapsamı illerde 4' er adet, büyükşehir olmayan illerde 3'er adet şube müdürlüğü KHK ile kurulmuştur.
Hal böyle iken valiliklerin sınav duyurusu kapsamında bazı illerin sınava dahil olacak şube müdürlüğü sayısını eksik bildirdiği gözlenmektedir. ilgili birimin yetkilisi ile yapılan telefon görüşmesinde "sayın valimiz öyle emretti" tarzı cevap alınmaktadır.
Örneğin, Kocaeli valiliği (Büyükşehir kapsamında il) KHK ile 4 yeni şube müdürlüğü kurulmuşken internet sitesindeki duyuruda sınava tabi şube müdürü sayısını 3 olarak ilan etmiştir.
Bu durumun yasal olup olmadığının sitenizde değerlendirilmesini istiyorum.

Cevap

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/4/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin "Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma" başlıklı 9 uncu maddesinde "Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;
a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
Görevde yükselme eğitimi programları, kurumlar tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir." Hükmü yer almaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları boş olan kadrolarını şartları taşıyanlar arasından:
1-Açık atama
2-Naklen atama
3-Görevde yükseleme sınavı sonucu atama
4- Kurum içinden atama
Yollarından biri ile doldurmaları mümkün bulunmaktadır.

Kamu kurum ve kuruşları boş kadrolarını bu yöntemden biri ile kullanmaları mümkündür.
İdareyi boş kadroyu yalnızca görevde yükselme sınavı sonucunda doldurmaya zorlanmasının doğru olmadığı değerlendirilmekle birlikte; ihtiyaç olmasına rağmen kadronun boş tutularak vekalet yolu ile yürütülmesinin etik olmadığını düşünmekteyiz.

Bu soru 20,412 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?