Son 5 yıllık sicili 90 ve üzeri olan memur, yeni düzenlmeye göre, ne zaman bir kademe alacak?

09/09/2011 14:13:00
Yazdır

Soru

Torba yasaya göre 8 yıl soruşturma geçirmeyen ve ceza almayan memura 1 kademe ilerlemesi verileceği yazıyor. Bu kademe ilerlemesi için 8 yıl çalışmak yeterli mi bu süre içinden stajerlik, askerlik düşüyor mu? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? 8 yıl yeterliyse okul müdürlüğüne mi dilekçe yazmalıyız?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. Maddesinde ?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; Anılan 6111 sayılı Kanunun yürürlük başlıklı 215 inci maddesi (j) bendinde yer alan "Bu Kanunun; ? j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü uyarınca 657 sayılı kanunun 64 maddesinde yapılan değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin (C) bendinde "Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,

olarak uygulanır." denilmektedir.

Yukarıda yer verilen 64 üncü maddesi ile 6111 sayılı Kanunun 116 ıncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 36 ıncı maddesinin hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;

- 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin değişmeden önceki halinde, son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olanlara bir kademe verilmekteydi. Bu hüküm, sicil kaldırıldığı için değiştirilmiş ve 8 yıl disiplin cezası almayanlara 1 kademe verilmesi hükme bağlanmıştır. 25/02/2011 tarihi itibariyle, son yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri uygulamasından yararlanmaya, 1 ila 5 yılı kalanlar için geçici 36. maddede düzenleme yapılmıştır. Buna göre, Son beş yıllık sicil notu bulunanlar için, 64. maddede yer alan 8 yıl disiplin cezası almamış olma şartı 3 yıl olarak uygulanacaktır. Bir başka deyişle son 5 yıllık sicil notu 90 ve üzeri olanlar normalde önümüzdeki yıl bir kademe alacaktı. Ama madde yürürlükjten kalktığı için bu durumda olanlar 3 yıl içinde hiç disiplin cezası almamış ise 2014'te bir kademe alabilecektir.

Bu soru 44,769 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?