Yıllık izin bitiminde, göreve başlamadan tekrar izin alınmasının mümkün müdür?

21/09/2011 15:05:00
Yazdır

Soru

İzin konusundaki sorular
1- a)Örnek olay üzerinden sormak istiyorum. İzin dönüşü pazartesi işe başlayan memur, pazartesi işe başlamış fakat öğleden sonra acil işi çıktığı için yıllık izin talep etmiştir. Amirin uygun görmesi ile memur kişi, pazartesi tarihi ile izne ayrılabilir mi? (İşe başladığı gün, amirin onayı olmak kaydıyla, memur kişi tekrar izne çıkmasında sakınca var mıdır?)
b) Yıllık izne ayrılan memur, izin bitmeden tekrar ikinci bir izin talep etmesi ve idarenin, amirin uygun görmesi ile ikinci bir izin alabilir mi, ardışık iki izin almasında sakınca var mıdır? (İki izin arasında gün boşluğu(tatil vs.) yoktur. Kişi izinli iken iş yerine gelip, izin isteği dilekçesini imzalayabilmektedir)
c) (Bazı özel kurumlar(bankalar vs.) izin günlerini iş günü üzerinden hesaplamakta ve sadece iş günleri üzerinden izin vermektedir. Buradan esinlenerek sormak istiyorum.) Memur izin talep ederken, sadece hafta içi günlerini yazarak izin alabilir mi? Örneğin hafta sonunu katmadan beşer gün olarak ardışık olarak ayrı ayrı iki izin talep dilekçesi verebilir mi?
2- Başka bir kurumun, örneğin izinlerin kullanılmasına dair hazırladığı yönetmelik veya kendi kurumumuzda düzenleme olmayan bir konudaki hazırladığı yönetmelik kendi kurumumuzdaki işlemlerde referans olarak kullanılabilir mi?
3-Mevzuat güncellendiği için, burada yetkili kişilerin tekrardan ifade etmesinde fayda var. Resmi tatil günlerinde, tatilini il dışında geçirmek için, idareye bilgi vermek ya da izin almak gerekiyor mu?

Bu soruları bir başlık altında cevaplarsanız, memnun oluruz. Ayrıca güncel başka sorular ekleyip cevaplayabilirseniz, bizleri aydınlatmış olursunuz?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun İzin başlıklı 23 üncü maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve 103 üncü maddesinde de "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."
hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlere ilşkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak Devlet Memurları Kanununu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.
62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği

Sitemizde yıllık izinle ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan görüşlerimiz için tıklayınız.

Diğer taraftan-657 sayılı Kanunun "İkamet mecburiyeti" başlıklı ek 20 nci maddesi 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılması nedeniyle ikamet mahalli dışına çıkmalarda amirlerden izin almaya gerek kalmamıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler ile açıklamalar uyarınca;
1- Yıllık izin dönüşü sonrasında yeniden izin ihtiyacı olan personele, mer'i mevzuat çerçevesinde, işe başladığı gün yıllık izin verilmesinde mani bir husus bulunmamaktadır.

2-Yıllık izinde olan devlet memuru izinde iken yeniden izin verilmesi talebinde bulunmasında düzenlemelere aykırı bir husus bulunmamaktadır. İznin kabul edilip edilmeyeceği, idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

3-Devlet memurlarında yıllık izin mevzuat gereğince iş günü olarak düzenlenmediğinden iş günü esas alınarak yıllık izin verilemez. İşgününe göre izin verilebilmesi için yukarıda metni yer verilen 657sayılı Kanunun 103. maddesşnde "işgünü" demesi gerekirdi. İş Kanununda işgünü demektedir.

4-Başka kurumlar tarafından düzenlenmiş olan iç genelgelerin diğer kurumlar tarafından personele uygulanması hukuki olmaz. Bu düzenlemeler sebebiyle personel sorumlu tutulamaz. Personel ancak genel ve kendi kurumunun üslüne uygun olarak yürürlüğe koyduğu kurumsal düzenlemelerinden sorumludur.

5-657 sayılı Kanunun "İkamet mecburiyeti" başlıklı ek 20 nci maddesi 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılması sebebiyle resmi tatil günlerinde il dışına çıkmalarda amirlerden izin almaya gerek bulunmamaktadır. İdareye bilgi verileceği hususu, kanunda yer almamaktadır. Dolasıyla izin almadan, bildirimde bulunmadan, bilgi verilmeden il dışına çıkılabilir.

Bu soru 36,339 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?