Memur, aldığı disiplin cezasına itiraz etmeden, mahkemeye gidebilir mi?

21/10/2011 06:01:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumunda yönetici olarak görev yapmaktayım. Kurumumda çalışan personelin saygısızlık, iftira, hakaret, emre itaatsiz v.b. hal ve filleri sebebiyle 657 Sayılı kanuna göre soruşturma başlattım. Muhakkik raporuna istinaden gereken cezai işlemi (1/8 oranında aylıktan kesme) uyguladım. Kişi bir üst kurula itiraz etmeden konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme şimdilik bilgi amaçlı kişinin itiraz dilekçesini kuruma gönderdi.

Sonuç olarak iki sorum olacak.

1-Kişinin verilen bu cezai işleme bir üst kurula itiraz etmeden mahkemeye itiraz etmesi yasalara uygun mu? Uygun olsa bile kişinin bu tutum ve davranışı mahkemede aleyhine bir durum teşkil eder mi?

2-Kişi idari mahkemeye yazdığı itiraz dilekçesine tarih atmamış (gün kısmını boş bırakmış ör:... /08/2011). Buna rağmen idari mahkeme kayda girmiş. Bu durum yasal mı? Tarihsiz bir dilekçenin kabul edilmesi sözkonusu olabilir mi? Bu durumda tarihsiz bir dilekçeye idari mahkemenin tutum ve davranışı nasıl olur? Yardımcı olursanız sevinirim.

Şimdiden teşekkürler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır.

Mezkur 125 inci madde de disiplin cezaları;

A) Uyarma,

B) Kınama,

C) Aylıktan kesme,

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Söz konusu madde de disiplin cezası gerektiren fiil ve halleri, müteakip maddede ise cezalara ilişkin genel düzenlemelere yer verilmiştir. 126 madde de ise sayılan cezaları vermeye yetkili kurul ve amirler belirtilmiştir. 127 inci maddesinde ise memurlar tarafında işlenilen fiil ve hallerin üzerinden ne kadar süre geçmiş olması halinde ceza verilip verilemeyeceğine ilişkin zaman aşımına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kısaca 657 sayılı Kanunda disiplin cezası verilmesi belirli usul ve esasa bağlanmıştır.

657 sayılı Kanunun ?İtiraz? matlaplı 135 inci maddesinde ?Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.?ifadesi bulunmaktadır.

İdari işlemlere ilişkin idari yargı yerlerinde dava açıklamadan önce idari kuruluşa başvurulması, kanunda öngörülmüş ise bu başvuru yerine getirilmeden dava açılmasına idari merci tecavüzü denilmektedir. Dava açabilmek için idari başvuru yollarının tüketilmesi gerekmektedir. İdari başvuru yollarını tüketmeden dava açıldığı incelemede anlaşılır ise yargı yeri dosyayı ilgli kuruma göndermektedir.

Danıştay Onüçüncü Dairesi 30/11/2005 tarihli ve E:2005/6393 K: 2005/5716 sayılı Kararında ??Bu nedenle, idari başvuru yolu tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle, dosyanın merciine tevdii kararı verilmesi gerekirken bu aşamada açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.? Demek suretiyle idare mahkemesinin kararını bozmuştur.

Yukarıda yer verilen hükümler değerlendirildiğinde;

-Bütün disiplin cezalarına karşı itiraz edilmesi mümkün bulunmaktadır.

- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itiraz edilmesi gerekmektedir.

-Mahkeme dilekçesinde tarih bulunmaması eksiklik sayılmaz, dilekçenin evraka giriş tarihi dilekçe tarihi sayılır.

- İdari başvuru yolu tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle, dosyanın merciine tevdii kararı verilebilir.

Bu soru 73,719 defa okundu. 23 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?