Orman muhafaza memurların​a fazla çalışma uyarınca izin verilebili​r mi?

03/11/2011 17:10:00
Yazdır

Soru

İyi Günler...

Benim bir sorum olacak. Çalışma saatleri çalışılan kurumca ayarlanan bir kurumda çalışıyorum. GİH sınıfında Orman Genel Müdürlüğünde orman muhafaza memuru olarak çalışmaktayım. Benim sorum çalışma saatleri kurumunca ayarlansa da bir memur olarak benim haftada ya da bir günde kaç saat çalışmam gerekiyor. Eksik kadrolarla çalışıldığı için şu an çok fazla saat çalışmam gerekiyor. Fazla çalışma saatlerimi izin olarak kullanabilir miyim?

Şimdiden teşekkürler

Cevap

Devlet memurlarının çalışma saatleri 657 sayılı Kanunun 99 ve 100 üncü maddelerinde yer allan hükümler ile düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanunun ?Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti? başlıklı 101 inci maddesinde ?Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.?denilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Fazla çalışma ücreti? başlıklı 178 inci maddesinde ?A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir

B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çaıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla tesbit edilir.?hükmü yer almaktadır.

Mezkur hüküm uyarınca 19.2.1975 tarih ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13.3.1975 tarih ve 15176 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Diğer taraftan; 25.12.2009 tarihli ve 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bütçe Kanunun Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları düzenleyen K - Cetveli "B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:" bölümüne aşağıda yer verilmiştir.

?K - CETVELİ

B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: Aylık Maktu Miktar

1. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü Orman Muhafaza Memurlarına, 22,80 TL

2. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000?e kadar olanlar için 162 Türk Lirasını,

- 10.001?den 50.000?e kadar olanlar için 173 Türk Lirasını,

- 50.001?den 100.000?e kadar olanlar için 191 Türk Lirasını,

- 100.001?den 250.000?e kadar olanlar için 215 Türk Lirasını,

- 250.001?den 1.000.000?e kadar olanlar için 257 Türk Lirasını,

- 1.000.001?den fazla olanlar için 298 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin itfaiye personeli için 298 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 396 Türk Lirasını,

geçemez.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.

3. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

4. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

ç) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur.

Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.?

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi çerçevesinde;

1- Orman Muhafaza Memurlarının hizmeti günün 24 saatinde devam etmesi gereken bir hizmet malumdur.

2- 657 sayılı Kanunun (101md)ilgili hükümleri uyarınca kurumlarınca düzenlenmektedir. Kurumunuz personel sayısını dikkate almak suretiyle genel usule göre kurumunuzca değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

3-2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları düzenleyen K - Cetveli ?B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:? bölümünde yer alan ?Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.? hükmü uyarınca belirlenen maktu ücret dışında fazla çalışma ücreti ve fazla çalışma ücret ile karşılanması sebebiyle de ayrıca izin verilemeyeceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 17,711 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?