Büyükşehir Belediyesi daire başkanının makam tazminatı ne kadardır?

18/11/2011 19:07:00
Yazdır

Soru

İyi günler,

Ben 2005 yılında bir Büyükşehir Belediyesinde Çevre Koruma Daire Başkanlığını asaleten 9 ay yaptım. Makam tazminatı aldığımı biliyorum. Ancak,657 sayılı DMK'nun IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ifadesi geçmemektedir. Emeklilik kazanımı açısından; bu 9 ay asaleten yaptığım Daire Başkanlığı görevinin, 657 ve 5434 sayılı Kanunlar kapsamında makam tazminatlı görevler arasında sayılıp sayılmadığı hususunda bilgi verirseniz sevinirim.

Ayrıca, emeklilikte makam tazminatını hak edebilmem için makam tazminatlı görevde ne kadar süre bulunmam hususunda bilgi verirseniz çok memnum olurum.(Halen merkez kariyer uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bilindiği üzere, son kararname ile merkez kariyer uzmanlarına 2000 makam tazminatı verildi. Çok Acil)

Cevap

23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22. maddesi şu şekildedir:

'Büyükşehir belediyesi daire başkanları, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar.' hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 26 maddesinde

?a) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) Bu görevlerde (...)makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.?

hükmü yer almaktadır.

Makam tazminatından emeklilikte faydalanmak için ek 26 maddenin (b) bendi hükmü uyarınca makam tazminatı almaya müstehak olduktan sonra bu görevlerde iki yıl çalışma şartı aranmaktadır.

Diğer taraftan; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 661 sayılı KHK ile değişmeden önce ?personel istihdamı başlıklı 22 maddesinde ?Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise bakanlık bağımsız daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar.

Büyükşehir belediyesi daire başkanları, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar.

Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.? denilmektedir.

Ancak maddede yer alan "Büyükşehir belediyesi daire başkanları, bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının yararlandığı makam ve görev tazminatından aynen yararlanırlar" ifadesi 661 sayılı KHK'nın 60. maddesi ile mülga olmuştur. İkinci fıkra ise "Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar" şekline dönüştürülmüştür.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinde ?Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunun ek 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ?Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenir. Makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam en az iki yıl bulunmadan veya bu görevlerde hiç bulunmadan emekliye ayrılanlara ise, en az altı ay süreyle bulundukları en üst görevleri için belirlenen görev tazminatı veya hizmet yılları itibarıyla belirlenen görev tazminatından yüksek olanı ödenir. Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre istihdam edilenlere, Başbakanlıkta da makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde en az 6 ay çalışmış olmaları kaydıyla bu tazminatlardan yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır. Bu halde de iki yıllık süreyi doldurma şartı aranır. Ancak bu tazminatların ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmesinde iki yıl görev şartı aranmaz.?denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklar uyarınca;

1- Büyükşehir belediyelerinde daire başkanı olarak görevli olan devlet memurlarına, 5216 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam tazminatı cetveli hükümleri uyarınca makam tazminatı verileceği,

2- Makam tazminatından emeklilikte faydalanmak için ek 26 maddenin (b) bendi hükmü uyarınca makam tazminatı almaya müstehak olduktan sonra bu görevlerde iki yıl çalışma şartının arandığı,

3- Birden fazla makam tazminatını gerektiren görevlerde bulunalar için fazla olan makam tazminatı esas alınarak emeklilikte makam tazminatı bağlanacağı,

4- Makam tazminatı olan görevlerde görev yaptıktan sonra IV sayılı Makam tazminatı cetveli hükümleri uyarınca 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen görevlere atananlar içinde makam tazminatı ödenmesi düzenlendiği,

5- Kariyer mesleklerden IV sayılı Makam tazminatı cetvelinde makam tazminatı belirlenen görevlerde bulunanlara da makam tazminatı ödeneceği

6- Büyükşehir Belediye Başkanlığında 9 ay daire başkanı olarak çalışan devlet memuru, emeklilikte makam tazminatından faydalanamaz. Başka bir makam tazminatı verilen görevde 2 yılı doldurması halinde en yüksek makam tazminatı üzerinden makam tazminatından faydalanmak mümkündür.

Bu soru 22,834 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?