Müdürün ek göstergesinin 2200 olduğu, 657'nin neresinde yazıyor?

18/12/2011 21:18:00
Yazdır

Soru

Önceden "Meteoroloji İstasyon Müdürü" unvanımız "Meteoroloji Müdürü" olarak 2 Kasım 2011 tarihli KHK ile değişmiştir. Ek göstergemiz 2200 'dür.(Mimar mühendis kökenli olanlar 3600)

Bu 2200 ek göstergenin Ek Gösterge Kararnamesinin hangi maddesine göre verildiğini anlayamadık. Birçok Müdür unvanlılar:

5-YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI ve İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK-ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

Maddesi altında sıralanıp 3000 ek gösterge alırken bizler 2200 almaktayız. Bunun neye göre bu şekilde olduğunun ve ek göstergenin dışında Ocak 2012 den geçerli olan ek ödeme oranımızın % 170 mi %180 mi olacağının açıklığa kavuşturulmasını rica ediyoruz.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümler uyarınca devlet memurları için ek göstergeler I ve II sayılı cetveller ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

I sayılı ek gösterge cetvelin değişiklik yapılması kanuni düzenleme ile mümkün olabilmektedir.

II sayılı ek gösterge cetveline unvan ilave edilmesi unvanların yerlerinin değiştirilmesi ve çıkartılması Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılabilmektedir.

Ek gösterge cetvellerinde unvanları münhasıran sayılanlar dışında kalan unvanlar, hizmet sınıfları için belirlenmiş ek göstergelerden faydalanmaktadırlar.

657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Ek gösterge cetvelinin genel idare hizmetleri sınıfının (i) bendinde Yükseköğrenim görmüş Devlet memurları için uygulanacak ek gösterge tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

UNVANI Derece 1/1/1994?den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler 1/1/1995?den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1

2

3

4

1900

1350

900

700

2200

1600

1100

800

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvellerinde özelikle belirtilmeyen 1 inci derece müdür unvanlı kadroları işgal eden devlet memurları I sayılı Ek gösterge cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfının (i) bendinde Yükseköğrenim görmüş Devlet memurları için uygulanacak ek gösterge olan 2200 ek göstergeden faydalanmaktadırlar.

Müdürlere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi hükmü uyarınca 375 KHK eklenen I sayılı cetvel 'inin A bendinin (g) fıkrasında müdür ve şube müdürlerine 170 oranında ek ödeme ödenmesi gerekmektedir.

666 sayılı KHK ile düzenlenen ek ödeme oranları ayrıntılı haber için tıklayınız.

Bu soru 23,302 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?