Bir memur kaç kez heyet raporu alabilir?

12/01/2012 14:44:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, sıkıntılı bir gebelik dönemi yaşıyorum. Hemşireyim, çalıştığım hastanenin kurum politikası gereği ancak bir ay heyet raporu alabildim. Ama maalesef progesteronum düşük ve rapor almam gerekiyor. Raporumun bitiminde bir gün çalışıp başka hastaneden heyet raporu alabilir miyim? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Şimdiden çok teşekkürler....

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ?Hastalık ve refakat izni? başlıklı 6111 sayılı Kanunla değişik 105 inci maddesinde ?Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.? hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca; ?Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik? 22/08/2011tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 29/10/2011tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazate?de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde hastalık raporlarını düzenleyecek hekim ve kurullar, raporlara dayalı hastalık izin süreleri ve raporların hastalık iznine çevrilmesi hususları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin ?Hastalık raporlarının verilmesi? başlıklı 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasında ?Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.? denilmektedir.

Diğer taraftan, mekur Yönetmeliğin ?Hastalık izni verilmesi? başlıklı 7 maddesinin (6) ncı fıkrasında ?Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.? hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelikte; Devlet memurunun tedavisini olacağı kurumu 5 inci maddedeki hekim veya kurumlardan olmak şartıyla kendisinin belirlemesi esas olup bunun dışında belirleme yapan düzenlemeye rastlanılmamıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; memuriyet mahallinde olmak ve Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında tedavi olarak bu SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi kaydıyla istediğiniz yerde tedavi olabilir ve bu hizmet sunucuları hakkınızda sağlık kurulu raporu düzenleyebilirler. Sorunuzda da belirttiğiniz üzere birden fazla defa, heyet raporu alabilirsiniz. 1 kere heyet raporu alınabileceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Belirtilen esaslara uyularak alınan raporların hastalık iznine çevrilmesi gereklidir.

Bu soru 108,480 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?