Hizmet Puanı yüksek olan mı, hizmet yılı yüksek olan mı norm fazlası olur?

19/09/2012 23:12:00
Yazdır

Soru

İyi günler, ben Isparta?da ... benim bir sorum olacaktı. Benim eşim yeni bir okula tayin oldu159 puanı var eşimle birlikte bir başka öğretmede aynı tarihte tayin oldu. Puanı 160 fakat eşim 13 yıllık öğretmen diğer arkadaş 11 yıllık öğretmen şimdi norm fazlalığı kim olur hizmet yılı yüksek olan mı? Yoksa hizmet puanı yüksek olan mı? Eşim doğuda 3 yıl çalıştı 3 yıl ilçeye gitti geldi. Bize detaylı bir bilgi verebilirseniz seviniriz. Şimdiden çok teşekkür ederiz.

Cevap

Öğretmen Normları Hangi Yönetmeliğe Göre Belirlenir?

Norm dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yönetmelik; 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğidir.

Bu yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Öğretmen Norm Kadro Sayıları Norm Kadro Yönetmeliği İle Belirlenir.

Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğine göre öğretmen norm kadro sayıları belirlenir. Bu yönetmelikte kimlerin norm kadro fazlası olacağı ise yazmaz.

Kimlerin norm kadro fazlası olması gerektiği Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin ?Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği? başlıklı, 18. maddesi 2. fıkrasındaki; ?Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.? hükümlerine göre belirlenir.

Öğretmenlerden Kimlerin Norm Kadro Fazlası Olması Gerektiği Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinde Belirtilir.

Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin ?Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi? başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasının öğretmenler açısından atıfta bulunduğu yönetmelik Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi 3. fıkrasında ? Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.? hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre norm kadro fazlası olan öğretmenin belirlenmesinde uygulanacak olan tek kriter hizmet puanıdır.

Hizmet Puanının Dayanağı Hangi Mevzuattır?

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Atama? başlıklı 37. Maddesinde; ? (1) 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılsonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.? hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlerdeki tek kriter hizmet puanıdır.

Tapu gibi Danıştay kararı vardır. Danıştay?da Hizmet Puanı Demiştir.

Hizmet puanı ?Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı?nda da açıkça ??.yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir.? şeklinde yer almıştır.

?Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler? haberimizde bu konuyu aktarmıştık.

Bunu haricindeki uygulamalar yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararına aykırıdır.

Bu soru 26,270 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?