Büyükşehir belediyesi daire başkanlarının özlük hakları.

19/04/2013 00:01:00
Yazdır

Soru

661 sayılı KHK ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununda yer alan 22.madde değiştirilmiş olup Büyükşehir Belediyelerinde Daire Başkanlarının Ek Göstergesi Hakkında uygulamada tereddüte düşülmüştür
5126 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunundaki ilgili madde 661 sayılı KHK ile değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda uygulanacak Ek Gösterge 3000'mi yoksa 3600 olarak mı uygulanacaktır?
Ayrıca diğer kalemler üzerinde makam, görev ve temsil tazminatları nasıl hesaplanacaktır.
Cevaplarsanız seviniriz. Teşekkürler.

Cevap

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu "Personel istihdamı" başlıklı 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesi ile değişik 22 inci maddesinde "Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.
Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.
(Mülga üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/60 md.)
Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (30.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir."
hükmüne yer almaktadır.
Anılan maddede müstakil daire başkanlarının özlük hakları genel sekreter yardımcısı ile denkleştirilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak çalışan memurların ücretleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi ile yeni ücret sistemi getirilmiştir.
375 sayılı KHK eki II sayılı cetvelin 7 inci sırasında "?, müstakil daire başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar"a Ücret Göstergesi:54.300, Tazminat Göstergesi:30.000 ve 8 inci sırasında "?.. Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanları, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri"ne Ücret Göstergesi: 51.900 Tazminat Göstergesi 28.575" olarak tespit edilmiştir.
Üst düzey bürokratlar; Bordronuzu elinize alın, 2012 Ocak maaşınızı hesaplayın!

KKS'li personel için, eski ve yeni ücret hesaplaması


Yukarıda yer alan hüküm uyarınca;
1- Büyük şehir belediyelerinde görevli daire başkanları bakanlık daire başkanları ile eşitlenmiştir.
2- Bakanlıklarda iki statüde daire başkanlığı bulunmaktadır.
a) Müstakil (bağımsız)daire başkanlığı
b) Daire başkanlığı
3- 5216 sayılı Kanun hükmünde kararnamede yapılan anılan değişiklik daire başkanlarına ek gösterge, makam ve görev tazminatlarında değişiklik olmamıştır.
4-Büyükşehir belediyelerinde görevli daire başkanlarının;
Ek göstergeleri 3000
Makam tazminatları 2000
Görev tazminatı 8000 ödenmesi gerekmektedir.

5- Daire başkanlarına ödenecek zam ve özel hizmet tazminatları için Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesine bakınız.

6-375 sayılı KHK II sayılı cetvelin bakanlık müstakil daire başkanları 7 inci sırasında ile diğer daire başkanları ise 8 inci sırasında yer almaktadır.

Bu soru 30,522 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?