Eşi ve çocukları siyasi partiye üye olan memura disiplin cezası verilemez.

24/04/2013 00:53:00
Yazdır

Soru

657 sayılı DMK'nın 28. Maddesinin son fıkrasında "Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler," denilmekte yine 7. Maddede "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar?" denilerek memurlar için siyasi parti üyeliği yasaklanmakta ve 125. Maddede "B- b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek" yer almakta, ayrıca Siyasi partiye girmek 125/E-c'ye göre devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirmektedir.
Bu vesileyle şunu öğrenebilir miyim; eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan bir faaliyette bulundukları takdirde yani 125/E-c'ye göre devlet memuru için memurluktan çıkarma cezasını gerektiren bir siyasi partiye üye olabilirler mi? Siyasi partiye üye oldukları takdirde memur bu üyeliği 15 gün içerisinde bağlı olduğu kuruma bildirmekle yükümlü olur mu? Bildirmezse cezası nedir?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7 inci maddesinde "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler."
hükmü amirdir
Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller sayılmış (tadat) bulunmaktadır. Mezkûr 125 inci madde de disiplin cezaları;
A) Uyarma,
B) Kınama,
C) Aylıktan kesme,
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
E) Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.
657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (E) bendinin (c) alt bendinde "Siyasi partiye girmek," ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1-Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar.
2-Siyasi partiye üye olan Devlet memurları, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendi hükmü uyarınca bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası ile cezalandırılmaktadır.
3-Devlet memurunun eş ve çocukları için siyasi partiye üye olmalarını yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır.
4-657 sayılı Kanunun 28 inci maddede ticari faaliyet ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunan eş ve çocukların bildirme zorunluluğu siyasi partiye üye olan eş ve çocuklar için uygulanamaz.
5-Eş ve çocukları siyasi partiye üye olan devlet memuruna bu sebeple disiplin cezası verilemez. Bu husus cezaların şahsiliği prensibine de aykırıdır.


Bu soru 18,392 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?