Müktesebimde değerlendirilen 11 yıl ile daire başkanı olarak atanabilir miyim?

07/05/2013 00:04:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar
Acil yardımınıza ihtiyacım var. Lisans mezunuyum. Kamu kurumunda 4 derce şube müdürü olarak çalışmaktayım. 3 yıllık memuriyet hizmetim bulunmaktadır. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığında görev yaptım. Memuriyetten önce özel okulda geçen 11 yıllık hizmetlerimin 2/3'ü 36 ıncı madde hükmü uyarınca memuriyetimde değerlendirildi. değerlendirilen bu süre dikkate alınarak 1 inci dereceli 3600 ek göstergeli daire başkanı unvanlı göreve atanabilir miyim?
Cevaplayabilirseniz sevinirim.
Tşk...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri uyarınca memurların kazanılmış hak aylık derece uygun kadrolarda istihdamları esastır. Bunun anılan kanunda birkaç istisnası bulunmaktadır.
İstisnaları sıralayacak olursak.
1-45 inci madde hükmü uyarınca 5-15 dereceli kadrolarda kazanılmış hak aylık derecenin üzerindeki kadroya atanma. Bu madde hükmü uyarınca üst derecelere atanan memurları aylıkları kazanılmış hak aylıkları üzerinden ödenmektedir.
2-59 madde hükmü uyarınca istisnai memur kadrolarına atanma, bu madde hükmü uyarınca üst derecelere atanan memurlar atandıkları kadro dereceleri esas alınmak suretiyle aylık almaktadırlar.
3-68/B bendi hükmü uyarınca üst dereceli kadrolara atanan memurlar atandıkları kadronun 1 inci kademesinin aylığını almaktadırlar.

657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ve kademeleri 74 üncü maddesi kurumlar arası nakilleri yapılmaktadır. Anılan 68 inci madde de " B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.
Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.
C) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için, bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.
"denilmektedir.
Söz konusu hüküm devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecelerinin üzerindeki kadrolara atanmasına ilişki usul ve esasları düzenlemektedir. Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atamada hizmetlerin tamamı değerlendirilirken diğer kadrolara atanmada değerlendirilmiş süre 6 yılı geçememektedir.

Diğer taraftan, memurların memuriyetten ayrılarak veya memuriyetten önce mesleklerini kamu kurumlarında veya özel sektörde icra etmeleri halinde söz konusu hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi hususu 657 sayılı Kanunun 36 maddesinde düzenlenmiştir.
Mezkûr 36 ncı maddenin Ortak Hükümler başlıklı bölümünün (C) bendinin 5inci fıkrasında "Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.
Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.
Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez."
hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrıldıktan sonra özel ve resmi daireler ile mesleklerini serbest olarak icra eden memurların bu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde düzenlenmiştir.
2-Memurların kazanılmış hak aylıklarının üzerinde 1-4 dereceli kadro görevlerine atanması ise 68 inci maddenin(B) bendinde düzenlenmiştir. 36 madde uyarınca değerlendirilen süre esas alınarak 1-4 üncü dereceli karolara atama yapılamaz.
3- Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadroları dışındaki kadrolara atanmada en fazla 6 yıllık süre değerlendirilmektedir.
4- 3600 ek göstergeli 1 dereceli daire başkanı kadrosuna atanmak için lisans mezunlarının 10 yıllık hizmetlerinin bulunması gerekmektedir.
5-3 yıl memuriyet hizmeti ve 6 yıl da 68 inci madde uyarınca değerlendirilen hizmet süresinin toplamı 9 yıl olması sebebiyle 3600 ek göstergeli 1 dereceli daire başkanı kadrosuna atanmanızın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 9,400 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?