KİT'de sözleşmeli mühendis KPSS ile 657 tabi mühendis kadrosuna atanması halinde adaylığa tabi olur mu?

22/10/2013 00:01:00
Yazdır

Soru

399/2 bir kurumda elektrik elektronik mühendisi olarak 4 yıl görev yaptım.
Şuan KPSS atamasıyla 657 tabi bir kuruma yine mühendis kadrosu ile atandım.
Adaylık sürem için 399/2de çalıştığım süre sayılır mı yoksa 1-2 sene beklemem mi gerekir?
Sanırım teknik hizmetlerde çalışan personel için bu süre beklemeden asalet onaylanıyor doğru mudur?
Cevabınız için teşekkürler.

Cevap


657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Devlet memurluğuna alınma başlıklı III üncü kısmının adaylık başlıklı 3 üncü bölümünde 54-56 ncı maddelerde adaylığa ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 657 sayılı Kanununun "Adaylığa kabul edilme" başlıklı 54 üncü maddesinde "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."
ve "Asli memurluğa atanma" başlıklı 58 inci maddesinde "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.
Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez."
hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Kanunun "Adayların yetiştirilmesi" başlıklı 55 inci maddesinde "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.
Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.
Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir."
hükümleri bulunmaktadır.
21/2/1983 tarih ve 83/6061 Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca; "Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri" başlıklı 159 uncu maddesinde "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendinin 1 inci fıkrasında "Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." ifadesi bulunmaktadır.

Devlet memurluğu statüsü ile sözleşmeli personel statüsü birbirinden farklıdır. Memurlar 657 sayılı Kanuna, diğer personel ise kendi kanunlarına tabidir.
Genel ilke olarak, Devlet memurluğu statüsüne geçen personel daha önce ne olarak çalışmış olursa olsun, 657 sayılı Kanunu hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu uyma zorunluluğu adaylık süresi ve eğitimlerini de kapsamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-Kamu İktisadi teşebbüsünde Mühendis pozisyonunda 4 yıl çalıştıktan sonra 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosuna aday olarak atanan kişilere 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümlerine uymaları gerekmektedir.
2-Başka KİTde sözleşmeli statüde geçen hizmet adaylık süresinden düşülmez. Adaylıktan sayılmaz.
3- 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C)bendinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca KİT'de sözleşmeli mühendis pozisyonunda çalıştığı sürelerin (mühendis pozisyonunda çalıştığını ve Sosyal Güvenlik primi ödendiğinin ) belgelendirmesi halinde sürenin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir.

Bu soru 9,676 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?