Sağlık memuru tıp eğitimini tamamlayınca ücreti artar mı?

07/11/2013 21:47:00
Yazdır

Soru

Sağlık ön lisans mezunu olarak bir kamu kurumunda çalışan sağlık memuruyum. Derece kademem 1-4'üdür.
2013 yılı Ekim ayında Tıp Fakültesini bitirdim.17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan " Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karar" 'ın 4.madde ve diğer hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağımı ve özlük haklarımda nasıl değişiklikler olması gerektiği ile ilgili beni bilgilendirebilir misiniz?
Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denilmektedir.


Bu hüküm çerçevesinde, yapılacak intibak işleminde her şeyden önce memuriyete giriş öğrenimi esas alınmaktadır.
İntibak işlemleri de uygulama birliğinin temini amacıyla 45, 85, 95, 105, 113, 142 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır.

Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?

İntibak işlemlerinde mali haklara ne zamandan itibaren hak kazanılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.
Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Zam ve Tazminatlara ilişkin Yan Ödeme Kararnamesi

Anılan Kararnamenin "Bazı özel durumlara ilişkin esaslar" başlıklı 4 üncü maddesini (e ) bendinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez."denilmektdir.

Sağlık Memuru veya Sağlık Teknikeri kadrosunda olup ta mesleği ile ilgili üst öğretimi bitiren devlet memurları bitirdikleri üst öğretime ilişkin zam ve tazminatlardan faydalanabilmektedirler.

Zam ve Tazminatlara İlişkin 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;
1-İntibakınız yapılır. Kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz yükselir.
2-SMYO ön lisans programından mezun sağlık memurunun tıp fakültesinden mezun olması halinde mesleği ile ilgili üst öğrenimi bitirmesinde ihtilaf bulunmadığından 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca tıp eğitimi için belirlenen zam ve tazminatlardan faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 6,946 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?