Asaleti tasdik olmamasına rağmen bir yılını dolduran aday memurların izinleri

05/12/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Benim sorum çok kısa olacak. Aday memurlar, asaletleri tasdik olmamasına rağmen, bir yılını doldurunca yıllık izin kullanabilir mi?

Cevap

DMS sonuç belgesi ile belediye birliklerine atama yapılabilir mi? Ben şu anda bir sulama birliğinde sayman olarak göreve başlamak üzereyim. Birlik tüzüğünde birlik personelinin 657 sayılı Kanun ve "İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birliklerle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen esaslara göre Birlik başkanınca atanacağı belirtilmektedir. Ben 1999 yılında kazandığım DMS çerçevesinde nasıl göreve başlayabilirim?

Bilindiği üzere DMS 1999 yılında yapılmıştır. Bu sınavın tâbi olduğu yönetmelikte "70 ve üzeri puan alanların" sınavı kazandığı belirtilmiştir. Ama aynı yönetmelikte "sınavı kazanmak tek başına bir hak teşkil etmez" hükmüne yer verilmiştir. Zira, sınav sonrasında boş kadrolar devlet tarafından açıklanmış ve "70 ve daha üzeri puan alanlar" bu açıklanan boş kadrolara başvurmuştur. Boş kadrolara yerleşme ise puan durumuna göre yapılmıştır. Diğer taraftan, 70 ve üzeri puan alanların sınavı kazandığının beyan edilmesi adaylar tarafından yanlış anlaşıldığı için, daha sonra DMS'nin yerine geçen KPSS sınavında bu puan sınırlaması kaldırılmıştır. Şu an için KPSS'den herhangi bir puan alan tüm adaylar yerleştirmelere katılabilmektedir.

Öte yandan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Kapsamını düzenleyen 2'nci maddesinde; "...il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler"in de KPSS-B kapsamında yapılacak yerleştirmeler içinde olduğu belirtilmiştir. Bu şu demektir: İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birliklerdeki memur kadrolarına yapılacak yerleştirmeler de merkezi yerleştirme ile yapılacaktır. Yani bu birliklerin de boş kadrolarının ÖSYM tarafından ilan edilmesi ve tüm adayların başvuruda bulunması gerekmektedir. Bireysel olarak bir kamu kurumunun (birlikler dahil) KPSS veya DMS sınavını kazandığınızdan dolayı sizi memur kadrosuna ataması mümkün değildir. Burada sizin özelinizde bir şey daha belirtmek istiyoruz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğinin geçici 2'nci maddesi hükmü gereğince DMS sınav sonuçlarının geçerliliği 3.5.2004 tarihinde sona erecektir. ÖSYM tarafından bu zaman dilimine kadar yayınlanacak boş kadrolara adayların başvuru hakkı bulunmakta olup, bu tarihten sonra bu sınav sonuçları artık kullanılmayacaktır.

Aday öğretmenken istifa edenlerin yeniden atanmaları

Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na Matematik öğretmeni olarak atandım ve bir yılımı doldurup istifa ettim. Milli Eğitim'e geri dönmek için ne kadar zaman geçmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinde; 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenlerin altı ay geçmeden, bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94'üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanların ise bir yıl geçmeden Devlet memurluğuna dönemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmalarını düzenleyen 92'nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler..." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 54'üncü maddesine göre adaylık süresi idarenin taktir hakkına göre bir ile iki yıl arasında değişmektedir. Bu nedenle adaylığınızın kalktığını gösteren belgeyi imzalamış iseniz adaylığınız kalkmıştır. Bir yıl çalışmış olmanıza rağmen asaletiniz kaldırılmamış da olabilir. Yine yukarıda yer verdiğimiz 92'inci maddenin son ifadesinde kullanılan "atanabilirler" kelimesi ile idareye bir taktir hakkı tanınmıştır. Yani kamu kurumları istifa eden kişileri yeniden atamak zorunda değillerdir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı aday memurlar açısından farklı bir uygulama getirmiş ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmadan herhangi bir şekilde ayrılanların atanmalarını "ilk defa atama" olarak tanımlamıştır. Buna göre siz eğer öğretmenlikte adaylığınızı tamamlamadan istifa etmiş iseniz yeniden öğretmenlik kadrolarına ancak yeniden KPSS girerek atanabilirsiniz. Ancak aday memur değil de asil memur iken istifa etmiş iseniz genel atama dönemlerinde, sınıfınızın şartlarını taşımak kaydıyla öğretmenlik atamalarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Asaleti tasdik olmamasına rağmen bir yılını dolduran aday memurların izinleri

Benim sorum çok kısa olacak. Aday memurlar, asaletleri tasdik olmamasına rağmen, bir yılını doldurunca yıllık izin kullanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yıllık İzni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, Yıllık İzinlerin Kullanılışını düzenleyen 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bu izinlerini bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Ancak bir sonraki yılın iznini içinde bulunulan yıl izni ile birleştirip kullanmak mümkün değildir. Örneklendirecek olursak, Mayıs 2002'de göreve başlayan bir memur Mayıs 2003'de 20 gün izne hak kazanır. Eğer iznini 2003 yılında kullanmazsa 2004 yılında 40 gün olarak kullanabilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, 29 Aralık 2002 yılında göreve başlayan bir memur 29 Aralık 2003'de 20 gün izne hak kazanır ve 2004 ocak ayında 40 gün izin kullanabilir.( 2003 yılı için 20 gün, 2004 yılı için 20 gün olmak üzere toplam 40 gün). Kamu kurumları tarafından yukarıda belirtilen açıklamalar dışındaki uygulamaları mevcut mevzuata aykırıdır. Sonuç olarak yıllık izne hak kazanmayla asalet tasdikinin ilgisi yoktur.

Bu soru 46,456 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?