Raporlu memur, il dışına geçici görevlendirilebilir mi?

30/05/2016 01:01:00
Yazdır

Soru

İyi günler.
Raporluyken il dışı görev listesine yazıldığımız söylenip rapor bitimi o ile kendi imkanlarımızla gitmemiz gerektiği tebliğ ediliyor. Raporlu bir personel için nasıl olur alınıyor? Bu konuda mağdur olan birçok personelimiz var. Cevaplarsanız memnun oluruz.
İyi çalışmalar.

Cevap

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen devlet memurlarının amirlerince memuriyet mahalli dışına sürekli veya geçici (muvakkat) olarak görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Devlet memurlarının kurumlarına ait bulundukları yer dışındaki kadrolara sürekli görevle 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Devlet memurları kurumları dışındaki diğer kurumların kadrolarına sürekli görevle atanmaları ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Devlet memurlarının Kurumları dışındaki diğer kurumları kadrolarına geçici süreli görevlendirmeleri ise 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi hükmü uyarınca yapılmaları mümkün bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunda devlet memurlarının kurumlarının ve kadro görevleri gereğince hizmet gereği olarak bulundukları yer dışında geçici olarak görevlendirmelerine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi" başlıklı 62 maddesinde "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.
Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.
Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir."
hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu Maddenin son fıkrasında yer alan hüküm gereğince belirlenmesi gereken "yer" tanımı belirtilen kurumlarca belirlenmemiştir. Ancak, mevzuatımızda yer tanımı 6245 sayılı Harcırah Kanununda tanımlanan "ikamet mahalli dışındaki yer" anlaşılmakta ve uygulanmaktadır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile değişik (g) bendinde "Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" ve h bentlerinde "Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;" ifade eder." hükmü yer almaktadır.

Harcırah Kanununda devlet memurunun muvakkat görevlendirilmesi halinde hangi harcırah verileceği ve harcırahın unsurlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde; genel hükümler çerçevesinde çalıştığı kurumun görevleri çerçevesinde bulunduğu yer dışında geçici olarak görevlendirilen memurun görevlendirme onayı Tebligat Kanunu hükümlerine uyulmak suretiyle tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Kanuni izin kullanan yani raporlu olan devlet memurunun il dışına görevlendirilmesine engel bulunmadığı gibi raporlu olan personele tebligat yapılmasına da engel bulunmamaktadır. Rapor sebebiyle hastalık izni kullanan devlet memurunun geçici görevlendirilmesi halinde, memurun geçici görev mahallindeki görevine, rapor bitiminde başlaması gerekmektedir.

Bu soru 22,900 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?