Göreve yeni başlayan sözleşmeli personelin (4/B) izin devri

03/09/2017 18:08:00
Yazdır

Soru

Merhaba, ben 2017/4 KPSS atamaları ile sözleşmeli olarak işe başladım. Ağustos 2017'de sözleşme imzaladım ve işe başlangıcım yapıldı. Sözleşme bitiş tarihi cari yıl sonu yani 31.12.2017 olarak yazıyor. İzin hakkımız bir sonraki seneye yani sonraki cari yıla devretmiyor diye bilmekteyim. Ben şu anda sözleşme bitiş tarihine kadar kullanmam gereken izinleri kullanamıyorum. Çünkü 1 yıl dolmadan izin hakkımız olmadığını söylediler. Burada bir çelişki mevcut değil mi? Hem sonraki yıla devretmeyen izin var hem de senemiz dolmadığı için sözleşme bitmeden kullanamayacağımız izin.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. " hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslarının 1. Maddesi:

"Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır."

Esaslarının 5. Maddesi:

"Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır."

Esaslarının 9. Maddesi:

"160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir."

4/B li personel mali yılla sınırlı yıllık sözleşmelerle çalıştırıldığından, ilk sözleşme, içinde bulunulan yıl sonuna kadar yapılmaktadır.

Yıllık izin, çalışan personelin dinlenmesi amacıyla verilmektedir. Yani yıllık izin hakkı belirli süre çalışmanın sonunda elde edilmektedir. 4/B sözleşmeli personel için bu süre bir hizmet yılıdır. Benzer durum memurlarda ve diğer sözleşmelilerde de geçerlidir.

İzinlerin devredip devretmeyeceği konusu izin hakkı bulunan personel için geçerlidir. Bir yıllık hizmet süresini doldurmadığından yıllık izni henüz elde etmemiş personel için olmayan izinlerin devrine imkan tanınması zaten makul gözükmemekte. Sonuç olarak yıllık izin konusunda bir çelişki bulunmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 11,210 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR