Sağlık Bakanlığında sözleşmeliyim istifa edip 45/A'dan atanmak istersem 1 yıl beklemem gerekir mi?

04/02/2018 15:25:00
Yazdır

Soru

MEMURLAR NET 2016 da sağlık bakanlığına 663 KHK 45/ Maddesi tabi olmayarak Normal 4/B olarak atanan ve 4+2 ye tabi olmayan 4/b li personel kadroya ne zaman geçeceği belli değildir .4/B Lİ DEN HERHANGİ BİR 4/B Lİ POZİSYONA ATANMAK İÇİN istifa tarihinden itibaren 1 YIL BEKLEME ŞARTI OLDUĞU BİLİYORUZ .Fakat burada 663 45/A maddesi uyarınca atanan personel 4 yıl sonra kadro alacağı sözleşmede gayet açık ve net iken 663 KHK 45/A maddesine tabi olmayan personel için bu durum bu söz konusu değildir bu kapsamda farklı bir pozisyon oluşmaktadır.Bu kapsamda Normal 4/B li atanan personel yani 663 khk 45/a maddesine tabi olamayan 4/ B li personel istifa ettiği takdirde Sağlık Bakanlığının 663 KHK 45/A maddesi kapsamında yapacağı alımlara 1 yıl bekleme şartına tabi kalmayıp tercih verebilir mi sonuç olarak içerik bakımından farklı iki pozisyon görülmektedir 663 45/A maddesine göre atanan personel 4 yıl sonra 4/A pozisyona geçeceği kesindir ama bu durum 663 45/A dışında atanan personel için geçerli değil bu yüzden 1 yıl bekleme şartı olmamalıdır 4/b den 4924 sözleşmeliye 339 sözleşmeliye geçenler var bu bizim içinde geçerli olabilir mi 4/b deb 663 KHK 45/A maddesine göre atamalarda bu konu hakkında bilgilerinizi ve görüşünüzü istiyorum. TEŞEKKÜRLER...

Cevap

663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi:

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Sözleşmeli personelin istifası ve hizmete dönüşü esaslarda düzenlenmiştir.

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur."

"Sözleşmenin feshi

Ek madde 6- Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir."

Hükümlere göre Sağlık Bakanlığındaki 45/A sözleşmelilerin de aslında 657 sayılı Kanunun 4B maddesine tabi olduğunu değerlendirmekteyiz. Alım yönteminin ve çalışma süresinin farklılaştırılmış olmasının bu durumu değiştirmeyeceğini düşünüyoruz. Bizce bunlar hakkında 663 sayılı KHKnın 45/A maddesindeki özel hükümler dışında 4B Esaslar uygulanmalıdır. 663 45/A da istifa ve istifa sonrası dönüş hükmü bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konuda 4B esaslardaki hükümler geçerli olmalıdır.

İstifa sonrası 1 yıllık bekleme süresi 4/B sözleşmelilerle ilgilidir. Bu nedenle bir 4B sözleşmelinin 4924 ya da 399 atamasında 1 yıllık süre uygulanmamaktadır.

Sonuçta Sağlık Bakanlığında 663 sayılı KHKnın 45/A maddesinden önce işe alınan 4B sözleşmelilerin istifa sonrası 663 sayılı KHKnın 45/A maddesine göre aynı unvanlı 4B pozisyonlarına atanmalarında 1 yıllık bekleme süresinin geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu soru 15,857 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?