Tedviren görevlendirilenlere zam ve tazminat farkı verilir mi?

06/04/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde Mühendis Kadrosunda çalışmaktayım. 2002 kasım ayından beride Valilik oluru ile İlçe Tarım Müdürlüğünü de sürdürüyorum. Kadro Derecem 3/1... ilçe asil ilçe müdürlüğü kadrosu 1... Buna göre ben asilin zam ve tazminatlarını alabilir miyim?

Cevap

1982 Anayasasının 128 inci maddesinin ikinci maddesi de zaten memurların atanmalarına ilişkin düzenlemelerin kanun ile yapılması zorunluluğunu getirmiştir.

657 sayılı Devlet memurları Kanununda memurluğa atanmayı adaylık dışında asil ve vekil olarak atanma şeklinde düzenlemiştir.

İdare ancak kanunların kendisine yetki verdiği alanda düzenleme yapabilir. Kanun ile yapılması gerekli bir düzenleme hakkında tebliğ düzenleme yapılamaz yapılsa geçerli olmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde vekaleten atanma düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu madde de "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.
" hükmü yer almaktadır.

Vekalet edenlere verilecek ücret ve diğer ödemeler hakkında ise mezkur Kanunun 175 maddesinin 1, 2 ve son fıkralarında "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.
Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edili
r." ifadeleri yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 nci madde uyarınca yürürlüğe konulan 6/2/2004 Tarihli ve 2004/6996 Sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesi ile vekaleten atananlara görevi ile vekalet ettiği görevin zam tazminatlarından fazla olanının ödenmesi hususunda düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

Bu konuya ilişkin Sayıştay Başkanlığının kararı şu şekildedir.

"TEDVİREN GÖREV YÜRÜTENE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI FARKI ÖDENİR Mİ?
Kararın Çeşidi : 7.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9095
Kararın Tarihi : 07.01.2003
Erzincan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2000
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve yan ödeme kararnamelerinde, asilin atanmasındaki şartlara ve prosedüre uyulmadan bakanlık veya valilik oluru ile birinci dereceli müdürlük kadrolarını tedviren yürüten personele, tedvir dolayısıyla herhangi bir tazminat ve yan ödeme farkının ödenmesini öngören bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, Bayındırlık İl Müdürlüğü kadrosuna tedviren atanan personele ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığına,"

Bu itibarla, İlçe Tarım Müdürlüğünü 657 sayılı Kanun ve 6/2/2004 Tarihli ve 2004/6996 Sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesi ile belirlenen esaslara uyulmak suretiyle vekaleten atananlara görevi ile vekalet ettiği görevin zam tazminatlarından fazla olanının ödenmesi mümkün bulunduğu, atamanızın belirtilen şartlara uymaması nedeniyle size ödenemeyeceği düşünülmektedir. Yukarıda yer verilen Sayıştay Başkanlığının kararı da aynı mahiyettedir.

Ancak, Vekaleten atanlara ödenecek aylık ve diğer ödemelerin Anayasanın yukarıda belirtilen hükümleri ile 10 ve 18 inci maddesi hükmü göz önüne alınarak eşit işe eşit ücret prensibine de uygun bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Devlet memuruna iktidar erkinin arkasına saklanmak suretiyle tedvir veya görevlendirme diye yasal olmayan şekilde bazı görevler verilip, bu görevi fiilen yapmasına rağmen asil olarak atananlardan farklı ücret vermerk kanımızca adil değildir. Bu adaletsiz yaklaşıma rağmen ne yazıkki hukuki mevzuat yukarıda belirtmiş olduğumuz şekildedir...

Bu soru 30,661 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?