Lojmanda oturuna hangi durumda yeniden konut tahsis edilir?

14/05/2005 00:20:00
Yazdır

Soru

2005 yılı konut tahsis komisyon başkanı olarak görevlendirildim. Merkezimizden bahsetmek isterim. Şu an çalıştığım merkez 3000 öğrenci, 120 personel, 50 dönüm arazi ile bölgenin en büyük okulu. Merkezimizde konut olarak 10 adet daire bulunmaktadır. 2005 yılında konut dağılımını ve puanlamasını mevcut kanun yönetmelik ve genelgelere göre yapılmıştır. Merkezimize yapı itibariyle sürekli öğretmen sirkülasyonu olmaktadır. Yeni göreve başlayan öğretmenler gelmekte 3 yıl sonrada zorunlu hizmete gitmektedirler. 5 yıl önce bayan erkek iki öğretmene (ikisi de merkezimizde çalışmaktadır) puanlama neticesinde lojman tahsis edilmiştir. 5 yıl dolduktan sonra tekrar lojman tahsisi için tahsis talepnamesi dolduran erkek öğretmen puanlamaya tabi olup, puanının yüksek çıkarak yine lojman tahsis edildi. Bu öğretmen arkadaşların çalışmışlık sürelerinin 15 yıl olması diğer öğretmenlerden kıdemli olmaları diğer öğretmenlerin suçu mudur? Kaldı ki yönetmeliklere göre her çalışılan yıl için 5 puan verilmekte her lojmandan faydalanılan yıl için 3 puan düşülmektedir. Dolayısıyla her yıl 2 puan + hanesine yazılmaktadır. 5 yıl sonra bu arkadaşlar bir daha lojman tahsisi isteyebilir mi? Şu an ikinci 5 yıl için oturmaları mevzuata uygun mudur? Göstermiş olduğunuz ilgiye şimdiden çok teşekkür eder saygılar sunarım.

Cevap

Kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemek üzere 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutlari Kanunu, 11/11/1983 tarih ve 18218 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Kanun 2 nci maddesinde sayılan kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine; kamu konutlarının a) Özel tahsisli konutlar, b)Görev tahsisli konutlar, c) Sıra tahsisli konutlar, d) Hizmet tahsisli konutlar olarak tahsis edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunu 11 inci maddesinde yer alan "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde, Maliye Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji ve İmar ve İskan bakanlıklarıyla müştereken hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanır." hüküm uyarınca Kamu Konutları Yönetmeliği 16.7.1984 tarih ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 23.9.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan yönetmeliğin sıra tahsisli konutların tahsis şekli başlıklı 9 uncu maddesinde ise "Sıra tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (4) sayılı puanlama cetveli esas alınarak konut dağıtım komisyonunca hak sahiplerine tahsis edilir. Hak sahiplerinin puanlarının eşit olması halinde, hizmet süresi fazla olana, hizmet süresi de eşit ise, yetkili ev dağıtım komisyonunca ad çekme yoluyla, konut tahsis edilir.
..
Konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerekir.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hariç, bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hak kazananlardan, bulunduğu ülke, merkez, bölge, il veya ilçe ayrımı yapılmaksızın daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır.
..."
denilmektedir.

Söz konusu maddenin 4üncü fıkrasında "..daha önce Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre konutta oturanlara, konut tahsis edilemez." yer alan ifadeden yönetmelik hükmü uyarınca, kendisine konut tahsis edilerek oturanların anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir. Bize sorulan soruda ise daha önce eşlerden birisi, 5 yıl sonrada diğeri başvuru yapmıştır. Burada şu hususu vurgulamak gerekmektedir. Kamu görevlileri, kamu konutları tahsis talep beyannamesi vermek suretiyle kamu konutu tahsisini talep ederler. Her kamu görevlisinin yasal olarak müracaat etme hakkı bulunmaktadır. Her iki eşin de devlet memuru olması halinde de eşler ayrı ayrı konut tahsisi talebinde bulunulabilir. Bu itibarla, konutların sadece bir kişiye tahsis edilmektedir. Dolaysıyla, memur eşinden dolayı konutta kalmış olsa dahi beş yıl sonra başvurma ve puanı yetiyorsa konutta oturma hakkına sahip olabilir. Bu durum her ne kadar kabul edilemeyecek bir durum olsa da yönetmelik hükmü gereğince, beş yıl sonra başvurup hak kazanan kişiye konut tesisinde bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Bu soru 29,191 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?