Geçici personele aile yardımı ödeneği verilir mi?

25/05/2005 00:50:00
Yazdır

Soru

Ben ve 237 arkadaşım sümer holding özelleştirme mağduru olarak 657'nin 4/c maddesine göre milli eğitim bakanlığına yerleştirildik. Fakat aile yardımı alamadık. Acaba kanunen yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyorum?

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin C bendinde geçici personel "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." olarak ifade edilmiştir.

3.5.2004 tarih ve 2004/898 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile 4046 sayılı Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi neticesinde sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bu kuruluşların küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiyesi halinde veya diğer nedenlerle, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçilerden (kapsamdışı personel hariç) iş akdi feshedilenlerden; müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kanamayanların657 sayılı Kanunu 45 üncü maddesinin C bendi hükmü uyarınca geçici personel olarak istihdamları ön görülmüştür.

Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde "Bu Esaslara göre istihdam edilecek geçici personele tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle;
a) Yükseköğrenim mezunlarına 19.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,
c) İlköğretim (İlkokul dahil) mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,
brüt tavan aylık ücret olarak belirlenmiştir.
Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
Bu kapsamda istihdam edilecek personele verilecek harcırah ve yapılacak ayni ödemeler ile suç ve disipline ilişkin yaptırımlar, çalışma saat ve süreleri, sosyal güvenlik yönünden tabi olunacak mevzuat, izin hakları ve buna benzer diğer hususlar her kurum için çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilir."
denilmektedir.

Anılan maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca 14.02.2005 tarih ve 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı karalaştırılarak 24.02.2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen "Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz." hükmü çerçevesinde geçici personele aile yardımıödeneği ödenmesi mümkün görülmemektedir.

Bu soru 14,922 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?