Zabıt katipliğinde yedek olanlar atanacak mı?

26/06/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Zabıt katipliği sınavında 1. yedeğim. Benim atamam yapılır mı?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumların Memur İhtiyaçlarını Karşılama Şekli" başlıklı 52'inci maddesinde " Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.
Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir." hükmü yer almaktadır.

Yine "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nin 18'inci maddesinde "Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre yapılır.
Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.
Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.
Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar"
hükmü yer almaktadır.

Buna göre her sınav sonrasında bir başarı listesi düzenlenmekte ve bu başarı listesinde asıl ve yedek adaylar bulunmaktadır.

Göreve başlamayan, atanma hakkından vazgeçen veya daha sonra tespit edilecek durumlardan dolayı ilgili kurumca atamanın yapılmaması hallerinde yedek listede bulunanlar sırasıyla atanmaktadır. Dolaysıyla atamanızın yapıllıp yapılmaması asıl listede bulunan ve ataması yapılması gerekli olan adaylardan kaçının atamasının yapılmayacağına bağlıdır.

Bu soru 14,038 defa okundu. 24 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?