Yardımcı hizmetlilerin ek göstergesi var mıdır?

31/07/2005 14:57:00
Yazdır

Soru

Ben yardımcı hizmetli kadrosundayım. 4'üncü derecenin 1.kademesine düşmeme rağmen ek göstergeden faydalanamıyorum. Fakat 2771 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen "ek göstergeler, bütün sınıflar itibarı ile uygulanmaya başlanmış, ek göstergeleri kadroya bağlı uygulama usulü kaldırılmıştır" denilmektedir. Konu ile ilgili beni aydınlatırsanız sevinirim. 2002 yılında AÖF Kamu Yönetimi Ön lisansı bitirdim.

Özet: 657 sayılı Kanununa tabii kazanılmış hak aylık dereceleri 1-4 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele ek gösterge ödenmesi

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin (B)bendinde "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.
Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.
" hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hüküm uyarınca ek göstergeler 657 sayılı Kanuna ekli ek göserge cetvelince belirlenmektedir. Memurların hangi ek göstergeyi alacağını öğrenmesi için bu cetvellere bakması gerekmektedir. Cetvele sitemizde yer alan 657 sayılı Kanunun son halinden ulaşabilirsiniz.

Sorumuza dönecek olursak; Cetvelin II sayılı bölümünde kadroları "Genel İdare Hizmetleri Sınıfının Birinci Derecesinde Bulunanların" ek göstergeleri düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen her iki cetvelde de yardımcı hizmetler sınıfı için bir ek gösterge düzenlemesine yer verilmemiştir. Bu itibarla Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan memurlar hangi derecede olursa olsun ek gösterge uygulamasından faydalanamamaktadırlar.

Yardımcı hizmetliler sınıfında yer alanların ek gösterge alabilmesi için Kanuni düzenleme gerekmektedir. Kanunlar ise Bakanlar Kurulunca hazırlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmekte ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

Bu soru 32,996 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?